کد خبر: ۸۴
۰۵ آبان ۱۳۸۷ - ۱۰:۳۴
0
نرخ تورم كشورهاي صادر كننده نفت طي سالهاي 2000 تا 2004 به 6/5 ، سال 2005 به 6/6 ،سال 2006 به 7 و سال 2007 به 10درصد رسيد. اين رقم در سال 2008 به 7/15 و در سال 2009 به 6/13 درصد خواهد رسيد .
خبرگزاري فارس : صندوق بين المللي پول در تازه ترين گزارش چشم انداز اقتصادي خاورميانه و آسياي مركزي به ارزيابي 13 شاخص مهم اقتصادي ايران و منطقه از سال 2000 تا سال 2009 پرداخته است.


صندوق بين المللي پول طي گزارشي موسوم به چشم انداز اقتصادي خاورميانه و آسياي مركزي به بررسي وضعيت اقتصادي كشورهاي اين منطقه از جمله ايران پرداخته است.


*رشد اقتصادي 9/5 درصدي منطقه و 5 درصدي ايران در 2009

در اين گزارش به وضعيت رشد اقتصادي واقعي كشورهاي منطقه پرداخته شده است . ميانگين رشد واقعي اقتصادي كشورهاي خاورميانه و آسياي مركزي طي سالهاي 2000 تا 2004 به 3/5 درصد ، سال 2004 به 2/6 ، سال 2005 به 2/6 ، سال 2006 به 5/6 و سال 2007 به 5/6 رسيد. اين رقم طي سال 2008 به 4/6 و سال 2009 نيز به 9/5 درصد خواهد رسيد.

رشد اقتصادي ايران نيز طي سال 2007 بالغ بر 4/6 بود كه اين رقم در طي سال 2008 به 5/5 درصد و در سال آينده به 5 درصد خواهد رسيد. رشد اقتصادي عربستان نيز از 5/3 درصد در سال 2007 به 9/5 درصد در سال 2008 و 3/4 درصد در سال 2009 خواهد رسيد.

ميانگين رشد اقتصادي كشورهاي كم درآمد شامل افغانستان ، ارمنستان ، جيبوتي ، گرجستان ، قرقيزستان ، موريتاني سودان ، تاجيكستان ، ازبكستان و يمن نيز در سال هاي 2008 و 2009 به ترتيب به 9/6 و 4/7 درصد خواهد رسيد.

اين رقم براي كشورهاي نوظهور منطقه شامل مصر ، اردن، لبنان ، مراكش، پاكستان و تونس نيز به ترتيب 4/6 و 9/4 درصد پيش بيني شده است.

*توليد ناخالص داخلي نيم تريليون دلاري ايران در سال 2009

ميانگين توليد ناخالص داخلي كشورهاي منطقه طي سالهاي 2000 تا 2004 به 9/990 ميليارد دلار، در سال 2004 به 5/1244 ، سال 2005 به 3/1508 ، سال 2006 به 3/1800 و سال 2007 به 3/2122 رسيد. اين رقم در سال 2008 به 2833 و سال 2009 نيز به 3136 ميليارد دلار خواهد رسيد .

ميانگين توليد ناخالص داخلي براي كشورهاي صادر كننده نفت در سال 2007 بالغ بر 4/1569 ميليارد دلار بوده كه اين رقم در طي سال هاي 2008 و 2009 به ترتيب به 5/2165 و 4/2369 ميليارد دلار خواهد رسيد.

توليد ناخالص داخلي ايران طي سالهاي 2000 تا 2004 به 7/124 ميليارد دلار رسيد و اين رقم طي سالهاي 2005 تا 2007 به ترتيب به 3/161 ، 1/222 و 3/285 ميليارد دلار افزايش يافت.اين رقم در طي سال هاي 2008 و 2009 نيز به ترتيب به 3/382 و 6/442 ميليارد دلار خواهد رسيد .

توليد ناخالص داخلي كشورهاي كم درآمد منطقه در سال 2007 به 5/130 ميليارد دلار رسيد و در سال هاي 2008 و 2009 به 169 و 9/197 ميليارد دلار خواهد رسيد . اين رقم براي كشورهاي نوظهور و در حال توسعه نيز به ترتيب 3/422 ، 5/498 و 7/568 ميليارد دلار اعلام شده است.


* كاهش رشد بخش غير نفتي ايران به 4/5 درصد در 2009

بر اساس گزارش صندوق بين المللي پول ميانگين رشد واقعي بخش غير نفتي كشورهاي صادر كننده نفت منطقه طي سالهاي 2000 تا 2004 به 1/6 درصد ، سال 2004 به 7 درصد ، سال 2005 به 1/7 ، سال 2006 به 5/7 و سال 2007 به 5/7 رسيد و اين رقم طي سال 2008 به 7/6 و سال 2009 به 4/6 درصد خواهد رسيد .

رشد بخش غيرنفتي ايران طي سالهاي 2000 تا 2004 به 6 درصد ، سال 2004 به 4/5 ، 2005 به 3/5 ، 2006 به 2/6 و 2007 به 7 درصد رسيد. اين رقم طي سال 2008 به 9/5 و 2009 به 4/5 درصد خواهد رسيد .

رشد بخش غير نفتي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس در سال 2007 به 3/7 رسيد و در سال هاي 2008 و 2009 به ترتيب 2/7 و 9/6 درصد خواهد بود.

رشد بخش نفتي كشورهاي صادر كننده نفت نيز طي سالهاي 2000 تا 2004 به 8/4 درصد رسيد و اين رقم در سالهاي 2005 تا 2007 به ترتيب 7/4 ، 1/4 و 1/3 بوده،در سال هاي 2008 و 2009 به 5/4 و 4/4 درصد خواهد رسيد.

رشد بخش نفتي ايران در طي سال هاي 2000 تا 2004 بالغ بر 5/3 ،در سال 2007 بالغ بر 9/0 درصد بوده و طي سال هاي 2008 و 2009 ، 2 درصد خواهد بود.

كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس نيز رشد نفتي 8/1 درصدي در 2007 را تجربه كردند و اين رقم در سال هاي 2008 و 2009 به 5/6 و 5/4 درصد مي رسد.

* افزايش 100 هزار بشكه اي توليد و صادرات نفت ايران در سال 2009

بر اساس اين گزارش ميزان توليد نفت كشورهاي منطقه به طور ميانگين طي سالهاي 2000 تا 2004 به 5/22 ميليون بشكه در روز رسيد و اين رقم طي سال 2005 به 3/27 ، سال 2006 به 9/27 و 2007 به 9/27 رسيدو طي سال 2008 به 4/29 و سال 2009 به 6/30 ميليون بشكه در روز مي رسد .

ميزان توليد نفت ايران نيز در سال هاي 2000 تا 2004 به 6/3 ميليون بشكه در روز ، سال 2005 به 4 ،سال 2006 به 1/4 و سال 2007 نيز به 1/4 رسيد. پيش بيني مي شود اين رقم در سال هاي 2008 و 2009 به ترتيب به 2/4 و 3/4 ميليون بشكه در روز برسد .

ميزان صادرات نفت ايران نيز طي سالهاي 2000 تا 2004 به 3/2 ميليون بشكه در روز رسيد و طي سالهاي 2005 تا 2007 به 4/2،4/2و 5/2 رسيد. اين رقم در سال هاي 2008 و 2009 به 5/2 و 6/2 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد .


*نرخ تورم 17 درصدي در كشورهاي خاورميانه و آسياي مركزي

صندوق بين المللي پول در بخشي از اين گزارش با اشاره به روند رو به رشد تورم در سطح جهان به بررسي نرخ تورم در بين كشورهاي منطقه طي ماه هاي اخير پرداخت و نوشت: نرخ تورم در كشورهاي خاورميانه و آسياي مركزي به 17 درصد رسيده است كه نرخ تورم مواد غذايي بيش از 6/22 درصد و نرخ تورم سوخت و انرژي نيز بيش از 1/15 درصد بوده است .

نرخ تورم در بين كشورهاي صادر كننده نفت منطقه بيش از 9/15 درصد بوده كه نرخ تورم مواد غذايي در اين كشورها 4/20 درصد و افزايش قيمت سوخت و انرژي در اين كشورها بيش از 2/18 درصد بوده است . نرخ تورم كشورهاي كم درآمد منطقه نيز به 19 درصد رسيد كه در اين بين رشد قيمت مواد غذايي در اين كشورها 8/25 درصد و افزايش قيمت سوخت و انرژي نيز 12 درصد اعلام شده است .

نرخ تورم كشورهاي نوظهور و در حال توسعه نيز به 9/18 درصد رسيده كه نرخ افزايش قيمت مواد غذايي در اين كشورها 5/26 درصد و افزايش قيمت انرژي 9/11 درصد بوده است .

* افزايش 46 درصدي حداقل دستمزدها در ايران طي 2007-2008

صندوق بين المللي پول در بخش ديگري از اين گزارش به وضعيت افزايش دستمزد در كشورهاي منطقه طي سال 2007 – 2008 پرداخته است .

در برخي از كشورهاي منطقه افزايش دستمزدها تنها به ميزان حداقل دستمزد بوده و در برخي از كشورها نيز اين ميزان تنها در بخش خدمات شهري بوده است . در برخي از كشورهاي منطقه نيز كليه دستمزدها افزايش داشته است .

به عنوان مثال ميزان افزايش حداقل دستمزد در ايران 46 درصد و افزايش دستمزد در بخش خدمات مدني و شهري نيز بيش از 14 درصد بوده است .

افغانستان اين ميزان را تنها در حداقل دستمزد بخش خدمات شهري 12 درصد افزايش داده است . ارمنستان نيز دستمزد بخش خدمات شهري را 24 درصد افزايش داده است .

حداقل دستمزدها در آذربايجان 150 درصد رشد داشته و مصر نيز دستمزد بخش خدمات شهري را 20 درصد افزايش داده است . گرجستان در اين مدت كليه دستمزدها را 35 درصد افزايش داده و عراق نيز دستمزد خدمات شهري را 40 درصد افزايش داده است .


* تعادل بودجه سال 2008 ايران با نفت 90 دلاري

در ادامه اين گزارش صندوق بين المللي پول به وضعيت تراز مالي كشورهاي صادر كننده نفت منطقه پرداخت و قيمت مناسب نفت براي برقراري تعادل در بودجه سال 2008 كشورهاي منطقه را به شرح زير اعلام كرد: الجزاير 56 دلار ، آذربايجان 40 ، ايران 90 ، عراق 111 ، قزاقستان 59 ، ليبي 47 ، كويت 33 ، بحرين 75 ، قطر 24 ، عربستان 49 و امارات 23 دلار .

به عبارت ديگر كشورهاي منطقه خاورميانه و آسياي مركزي براي دستيابي به بودجه متعادل در سال 2008 به ميانگين قيمت 57 دلاري براي هر بشكه نفت نياز دارند كه اين رقم براي كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس به 47 دلار مي رسد .

* كاهش نرخ تورم در ايران طي سال آينده

ميانگين نرخ تورم كشورهاي خاورميانه و آسياي مركزي نيز طي سالهاي 2000 تا 2004 به 4/5 درصد ، سال 2005 به 4/6 ، سال 2006 به 2/7 و سال 2007 به 5/9 رسيد. اين رقم در سال 2008 به 9/14 و سال 2009 به 5/13 درصد خواهد رسيد .

نرخ تورم كشورهاي صادر كننده نفت طي سالهاي 2000 تا 2004 به 6/5 ، سال 2005 به 6/6 ،سال 2006 به 7 و سال 2007 به 10درصد رسيد. اين رقم در سال 2008 به 7/15 و در سال 2009 به 6/13 درصد خواهد رسيد .

نرخ تورم ايران طي سالهاي مذكور همواره دو رقمي بوده است و طي سالهاي 2000 تا 2004 به 3/14 درصد رسيده است . اين رقم طي سال سال 2005 به 4/13 ، سال 2006 به 7/11 و سال 2007 به 2/17 رسيد. نرخ تورم ايران در سال 2008 به 25 و سال 2009 به 8/22 درصد خواهد رسيد .

در واقع ايران ، عراق و آذربايجان بيشترين نرخ تورم را در بين كشورهاي صادر كننده نفت منطقه دارند .
نرخ تورم كشورهاي عربي شوراي همكاري خليج فارس نيز از 3/6 درصد در سال 2007 به 5/11 و 10 درصد در سال هاي 2008 و 2009 خواهد رسيد.

* كاهش رشد نقدينگي در ايران طي سال 2009

ميانگين رشد نقدينگي در بين كشورهاي خاورميانه و آسياي مركزي طي سالهاي 2000 تا 2004 به 2/16 درصد رسيد و اين رقم طي سال 2005 به 5/20 درصد ، 2006 به 6/24 درصد و سال 2007 به 2/25 درصد افزايش يافت. اين رقم در 2008 به 25 درصد و سال 2009 به 3/21 درصد خواهد رسيد .

رشد نقدينگي در كشورهاي صادر كننده نفت منطقه از 8/27 درصد در سال 2007 به 9/27 و 1/23 درصد در طي سال هاي 2008 و 2009 خواهد رسيد .

رشد نقدينگي در ايران نيز طي سالهاي 2000 تا 2004 به 1/30 درصد رسيد و اين رقم طي سال 2005 به 6/33 ، 2006 به 2/39 و 2007 به 6/28 رسيد. رشد نقدينگي در ايران در سال 2008 نيز به 32 درصد افزايش مي يابد اما در سال 2009 با كاهش به 3/31 درصد خواهد رسيد .

رشد نقدينگي در كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس نيز از 1/27 درصد در سال 2007 به 6/26 و 3/22 درصد در دو سال بعد مي رسد.

* كاهش بدهي هاي دولتي ايران به كمتر از 12 درصد توليد ناخالص داخلي

ميزان كل بدهي هاي دولتي كشورهاي خاورميانه و آسياي مركزي طي سالهاي 2000 تا 2004 معادل 4/60 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشورها بوده است و اين رقم طي سال 2005 به 2/45 درصد ، سال 2006 به 6/38 درصد و سال 2007 به 5/33 درصد رسيد. اين رقم در سال 2008 به 6/29 درصد و سال 2009 به 27 درصد خواهد رسيد .

ميزان بدهي هاي دولتي ايران نيز طي سالهاي 2000 تا 2004 به بيش از 4/23 درصد توليد ناخالص داخلي رسيد و سپس طي سالهاي مذكور به ترتيب به 7/23 درصد در سال 2005، 7/19 درصد در سال 2006 و 2/17 درصد در سال 2007 رسيد. اين رقم در سال هاي 2008 و 2009 به 4/13 و 5/11 درصد خواهد رسيد.

*صادرات 123 و واردات 97 ميليارد دلاري ايران در سال 2009

ميانگين صادرات كالا و خدمات كشورهاي منطقه طي سالهاي 2000 تا 2004 نيز به بيش از 3/402 ميليارد دلار رسيد و اين رقم طي سال 2005 به 4/776 ، 2006 به 4/944 و 2007 به 5/1114 رسيد. صادرات كالا و خدمات كشورهاي منطقه در سال 2008 به 6/1595 و در سال 2009 نيز به بيش از 7/1629 ميليارد دلار خواهد رسيد .
ميزان صادرات ايران نيز طي سالهاي 2000 تا 2004 به 8/35 ميليارد دلار رسيد و اين رقم طي سالهاي 2005 تا 2007 به ترتيب به 8/70 ، 2/82 و 1/99 ميليارد دلار رسيد. صادرات ايران در سال هاي 2008 و 2009 نيز به 6/127 و 6/123 ميليارد دلار خواهد رسيد .
ايران از نظر صادرات كالا و خدمات پس از عربستان و امارات در جايگاه سوم منطقه قرار دارد . ميزان صادرات كشورهاي كم درآمد منطقه نيز از 4/15 ميليارد دلار در طول سالهاي 2000 تا 2004 به 4/25 در سال 2005 ، 2/30 در سال 2006 و 38 در سال 2007 رسيد. اين رقم در سال 2008 به 2/50و در سال 2009 به 7/52خواهد رسيد .
ميزان صادرات كشورهاي نوظهور شامل مصر ، اردن ، لبنان ، مراكش ، پاكستان و تونس نيز از 6/65 ميليارد دلار در سالهاي 2000 تا 2004 به بيش از 8/96 در سال 2005 ، 5/112 در سال 2006 و 4/131 در سال 2007 رسيد و به 7/168 در سال 2008 و 3/189 در سال 2009 خواهد رسيد .
ميزان واردات كالا و خدمات كشورهاي آسياي مركزي و خاورميانه نيز طي سالهاي 2000 تا 2004 به طور ميانگين به 3/331 ميليارد دلار رسيد و اين رقم طي سال 2005 به 1/560 ميليارد ، سال 2006 به 7/673 و سال 2007 به 9/838 رسيد و در سال 2008 به 3/1083 و سال 2009 به 6/1220 ميليارد دلار خواهد رسيد .
ميزان واردات كشورهاي صادر كننده نفت منطقه شامل الجزاير ، آذربايجان ، بحرين ، ايران ، عراق ، قزاقستان ، كويت ، ليبي ، عمان ، قطر ، عربستان ، سوريه ، تركمنستان و امارات نيز به ترتيب از 614 ميليارد دلار در سال 2007 به 1/794 و 8/901 ميليارد دلار طي سال هاي 2008 و 2009 مي رسد .
ميزان واردات ايران نيز طي سالهاي 2000 تا 2004 به طور متوسط به 5/31 ميليارد دلار رسيد و اين رقم طي سالهاي بعد به ترتيب به 55 ، 6/62 و 9/71 ميليارد دلار افزايش يافت. واردات ايران در سال هاي 2008 و 2009 نيز به 4/86 و 97 ميليارد دلار خواهد رسيد .
ميزان واردات كشورهاي عربي خليج فارس نيز از 3/146 طي سالهاي 2000 تا 2004 به 9/238 در سال 2005 ، 5/298 در سال 2006 و 9/386 در سال 2007 رسيد و اين رقم به 1/499 در سال 2008 و 570 ميليارد دلار در سال 2009 افزايش خواهد يافت .

*ذخاير ارزي ايران از مرز 100 ميليارد دلار عبور كرد

بر اساس گزارش صندوق بين المللي پول ، تراز حساب هاي جاري كشورهاي خاورميانه و آسياي مركزي طي سال 2000 تا 2004 ميلادي به 6/64 ميليارد دلار رسيد و اين رقم در سال 2005 به 8/224 ، سال 2006 به 8/285 و سال 2007 به 9/291 افزايش يافت. تراز حساب هاي جاري كشورهاي خاورميانه و آسياي مركزي در سال 2008 به 4/513 و سال 2009 نيز به بيش از 8/433 ميليارد دلار خواهد رسيد .

تراز حساب جاري ايران نيز طي سالهاي 2000 تا 2004 به 9/4 ميليارد دلار رسيد و اين رقم در سالهاي 2005 تا 2007 به ترتيب به 6/16 ، 5/20 و 8/28 ميليارد دلار رسيد. تراز حساب هاي جاري ايران در سال 2008 به 9/42 ميليارد دلار و در سال 2009 به 8/29 ميليارد دلار خواهد رسيد .

ميزان ذخاير ناخالص ارزي كشورهاي خاورميانه و آسياي مركزي نيز طي سالهاي 2000 تا 2004 به طور متوسط به 6/192 ميليارد دلار رسيد و اين رقم طي سال 2005 به 4/325 ، سال 2006 به 7/629 و سال 2007 به 8/878 رسيد. اين رقم در سال 2008 به 6/1139 و سال 2009 به 8/1380 ميليارد دلار خواهد رسيد .

ذخاير ناخالص ارزي كشورهاي صادر كننده نفت طي سالهاي 2000 تا 2004 به 1/141 ميليارد دلار رسيد و طي سال 2005 به 8/247 ، سال 2006 به 533 و سال 2007 به 5/762 ميليارد دلار رسيد. اين رقم در سال 2008 به 6/1007 و سال 2009 به بيش از 8/1235 ميليارد دلار مي رسد .

ميزان ذخاير ارزي ايران نيز طي سالهاي 2000 تا 2004 به طور ميانگين به 7/21 ميليارد دلار ، سال 2005 به 8/46 ، سال 2006 به 5/60 و سال 2007 به 7/81 ميليارد دلار رسيد.پيش بيني مي شود اين رقم در سال 2008 به 9/109 و در سال 2009 به بيش از 8/125 ميليارد دلار برسد.

ميزان ذخاير ارزي كشورهاي عربي خليج فارس نيز از 1/420 ميليارد دلار در 2007 به 7/517 و 2/625 ميليارد دلار طي سال هاي 2008 و 2009 خواهد رسيد .
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
نظرسنجی
با تعطیلی 2 هفته ای تهران به دلیل جلوگیری از شیوع کرونا موافقید؟
بلی
خیر
مشاهده نظرات
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید:
تعطیلی همه مشاغل به جز سطح 1 در ۲۵ مرکز استان و همه کلانشهرها
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: حداقل ۲۵ مرکز استانی و نیز همه کلانشهرها شامل دور جدید محدودیت‌های شدید خواهند شد.