کد خبر: ۴۸۵
۲۶ آبان ۱۳۸۷ - ۱۴:۰۸
0
طي 7 ماه اخير تعداد كل پرونده‌هاي متشكله مظنون به قاچاق در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد ، حدود 7/13 درصد و از نظر بهاي مال ، حدود 8 درصد كاهش نشان مي‌دهد.
به گزارش برنا، تعداد پرونده‌هاي با بهاي مال 10 ميليون ريال و كمتر در مدت مذكور حدود 15 هزار و 58 پرونده با بهاي مال 6/66 ميليارد ريال بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد ، 4/22 درصد و از نظر بهاي مال، حدود 7/43 درصد كاهش نشان مي‌دهد .

از تعداد كل پرونده‌هاي قاچاق در مدت ذكر شده حدود 46/67 درصد مربوط به پرونده‌هايي با بهاي مال ده ميليون ريال و كمتر بوده است، ولي از نظر بهاي مال تنها 53/4 درصد از بهاي مال كل مربوط به پرونده‌هاي مذكور بوده است .

براساس اين گزارش، كل جريمه وصولي از پرونده‌هاي متشكله مظنون به قاچاق حدود 3/40 ميليارد ريال بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل حدود 8 درصد افزايش نشان مي‌دهد .

اين ميزان جريمه وصولي در هفت ماهه سال 1387 حدود 74/2 درصد از كل بهاي مال پرونده‌ها را به خود اختصاص داده ، در حالي كه در مدت مشابه سال قبل اين رقم حدود 33/2 درصد بوده است .

در مدت مذكور تعداد پرونده‌هاي برائت يافته 3 هزار و 466 پرونده با بهاي مال 68 ميليارد ريال بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد حدود 8 درصد و از لحاظ بهاي مال حدود 6/0 درصد كاهش داشته است .

سهم تعداد و بهاي مال پرونده‌هاي برائت يافته نسبت به كل پرونده‌ها در هفت ماهه سال 1387 به ترتيب معادل 53/15 و 62/4 درصد بوده در حالي كه درمدت مشابه سال قبل به ترتيب معادل 57/14 و 28/4 درصد بوده است .

گفتني است: در هفت ماهه سال 1387 تعداد پرونده‌هاي محكوميت يافته حدود 5 هزار و 325 پرونده با بهاي مال 9/1472 ميليارد ريال بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد 3/2 درصد كاهش و از لحاظ بهاي مال حدود 8/577 درصد افزايش نشان مي‌دهد .

گمرک با اشاره به افزايش قابل توجه در ارزش پرونده‌هاي محكوم شده علت اين امر را وجود پرونده‌هاي سالهاي قبل اعلام کرد که حكم محكوميت آنها طي سال جاري صادر شده است .

براساس آمارهاي گمرک، در هفت ماهه سال 1387 سهم تعداد و بهاي مال پرونده‌هاي محكوميت يافته نسبت به كل پرونده‌هاي متشكله مظنون به قاچاق به ترتيب معادل 86/23 درصد و 18/100 درصد بوده؛ در حالي كه در مدت مشابه سال قبل به ترتيب معادل 07/21 درصد و 6/13 درصد بوده است .

همچنين تعداد متهمين در مدت ياد شده 31 هزار و 534 نفر بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 4/7 درصد كاهش نشان مي‌دهد .

كل جريمه تعيين شده حدود 6/4443 ميليارد ريال بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 3/35 درصد كاهش داشته است .

در اين مدت تقريباً روزانه 103 پرونده قاچاق در گمركات كشور ثبت مي‌شود.

آمار پرونده‌هاي متشكله قاچاق كالا

در بين گمركات استانهاي كشور بيشترين تعداد پرونده‌هاي متشكله قاچاق مربوط به گمركات استان سيستان و بلوچستان با 3775 پرونده و سهمي معادل 91/16 درصد بوده است.

گمركات استان آذربايجان غربي با 24/11 درصد و خراسان رضوي بـا 16/10 درصد رتبه‌هاي بعدي را به خود اختصاص داده‌اند.

از نظر بهاي مال پرونده‌هاي قاچاق بيشترين سهم مربوط به گمركات استان خوزستان با 1/252 ميليارد ريال و سهمي معادل 14/17 درصد از كل بهاي مال پرونده‌هاي متشكله قاچاق بوده است.

بعد از گمركات استان خوزستان بيشترين بهاي مال پرونده‌ها مربوط به گمركات استان هرمزگان با سهمي معادل 43/12 درصد و گمركات استان كردستان با 86/10 درصد از كل بهاي مال پرونده‌هاي متشكله قاچاق بوده است.

از كل جريمه تعيين شده ، بيشترين سهم مربوط به گمركات استان تهران با 90/26 درصد سهم ، آذربايجان غربي با 88/21 درصد سهم و هرمزگان با 70/12 درصد سهم بوده است .

از كل جريمه وصولي بيشترين سهم مربوط به گمركات استان هرمزگان با 8/11494 ميليون ريال و 53/28 درصد سهم از كل جريمه وصولي بوده است.

بعد از هرمزگان ، سيستان و بلوچستان با 73/14 درصد و آذربايجان غربي با 64/9 درصد سهم رتبه‌هاي بعدي را احراز كرده‌اند.

بيشترين تعداد متهمين مربوط به گمركات استان سيستان و بلوچستان با 3 هزار و 989 نفر متهم و سهمي معادل 65/12 درصد بوده است . بعد از آن ، خراسان رضوي با سهمي معادل 39/11 درصد و كردستان با 34/11 درصد رتبه‌هاي بعدي را داشته‌اند.

گفتني است: از كل پرونده‌هاي برائت يافته بيشترين تعداد مربوط به گمركات استان خراسان جنوبي با 888 پرونده و سهمي معادل 62/25 درصد ، سيستان و بلوچستان با 502 پرونده و سهمي معادل 48/14 درصد سهم و كردستان با 12/12 درصد سهم بوده است.

از كل بهاي مال پرونده‌هاي برائت يافته ، بيشترين سهم مربوط به گمركات اصفهان با 23/14 درصد سهم، آذربايجان شرقي با 25/12 درصد سهم و سيستان و بلوچستان با 67/10 درصد سهم بوده است.

از كل پرونده‌هاي محكوميت يافته بيشترين تعداد مربوط به خراسان رضوي با 1540 پرونده و سهمي معادل 92/28 درصد بوده است . بعد از خراسان رضوي ، خراسان جنوبي با 51/12 و كردستان با 66/11 درصد سهم رتبه هاي بعدي را به خود اختصاص داده‌اند.

در هفت ماهه سال 1387 از كل بهاي مال پرونده‌هاي محكوميت يافته ، بيشترين سهم مربوط به گمركات استان هرمزگان با 7/556 ميليارد ريال و 80/37 درصد سهم بوده است . بعد از آن ، گمركات استان فارس و خوزستان با سهمي معادل 61/30 و 46/14 درصد در رده‌هاي بعدي قرار دارند.

پرونده‌هاي متشكله قاچاق با بهاي مال10 ميليون ريال و كمتر

بررسي آمارهاي پرونده‌هاي متشكله قاچاق با بهاي مال 10ميليون ريال و كمتر طي اين مدت نشان مي‌دهد كه از كل پرونده‌ها بيشترين سهم مربوط به گمركات استان سيستان و بلوچـستان با 3 هزار و 379 پرونده و سهمي معادل 44/22 درصد بوده است .

گمركات استان خراسان جنوبي و خراسان رضوي به ترتيب با 67/14 و 79/13 درصد سهم ، رتبه‌هاي بعدي را داشته‌اند.

از نظر بهاي مال بيشترين سهم مربوط به گمركات استـان سيستان و بلوچستان با 01/20 درصد ، گمركات آذربايجان غربي با 37/11 درصد و گمركات كرمان با 64/12 درصد بوده است.

از كل جريمه تعيين شده براي پرونده‌هاي با بهاي مال 10 ميليون ريال و كمتر ، بيشترين سهم مربوط به گمركات استان سيستان و بلوچستان با 1/734 ميليون ريال و 62/40 درصد بوده است .

از كل متهمين پرونده‌هاي با بهاي مال 10 ميليون ريال و كمتر بيشترين تعداد مربوط به گمركات استان سيستان و بلوچستان با 3 هزار و 455 متهم و سهمي معادل 46/17 درصد بوده است .

بعد از گمركات استان سيستان و بلوچستان، گمركات خراسان رضوي و خراسان جنوبي به ترتيب با 95/16 درصد و 26/11 درصد رتبه‌هاي بعدي را به خود اختصاص داده‌اند.

از كل پرونده‌هاي برائت يافته بيشترين تعداد مربوط به گمركات استان خراسان جنوبي با 36 درصد سهم بوده است .

از كل بهاي مال پرونده‌هاي برائت يافته بيشترين سهم مربوط به گمركات استان كرمان با 35/19 درصد و ارزشي معادل 2711 ميليون ريال بوده است .

از كل تعداد پرونده‌هايي كه ضبط آنها قطعي شده است ، گمركات استان خراسان رضوي با هزار و 513 پرونده و سهمي معادل 93/40 درصد بيشترين تعداد را به خود اختصاص داده است .

گمركات استان خراسان جنوبي با 644 پرونده و سهمي معادل 42/17 درصد و گمركات استان كرمان با 434 پرونده و سهمي معادل 74/11 درصد رتبه‌هاي بعدي را داشته‌اند .

از كل بهاي مال پرونده‌هايي كه ضبط آنها قطعي شده است ، بيشترين رقم مربوط به گمركات استان هرمزگان با 4/434880 ميليون ريال و سهمي معادل 21/97 درصد بوده است .

پس از آن ، بيشترين سهم مربوط به گمركات استان كرمان با 3667 ميليون ريال و سهمي معادل 82/0 درصد و گمركات استان خراسان رضوي با 8/2707 ميليون ريال و سهمي معادل 61/0 درصد قرار دارند.

آمار پرونده‌هاي متشكله قاچاق برحسب گمركات استانها

آمار پرونده‌هاي متشكله قاچاق برحسب گمركات استانها نشان مي‌دهد كه در هفت ماهه سال 1387 بيشترين تعداد پرونده مربوط به سيستان و بلوچستان با 3775 پرونده و سهمي معادل 91/16 درصد بوده است .

بعد از سيستان و بلوچستان بيشترين پرونده به ترتيب مربوط به آذربايجان غربي با 2510 پرونده و سهمي معادل 24/11 درصد و خراسان رضوي با 2267 پرونده و سهمي معادل 16/10 درصد بوده است .

بيشترين تعداد پرونده متشكله قاچاق در سيستان و بلوچستان مربوط به گمرك زابل با هزار و 521 پرونده ، در آذربايجان غربي مربوط به گمرك مهاباد با هزار و 135 پرونده و در خراسان رضوي مربوط به گمرك دوغارون با هزار و 601 پرونده بوده است .

از نظر بهاي مال پرونده‌ها ، بيشترين سهم مربوط به گمركات استان خوزستان با 05/252 ميليارد ريال و سهمي معادل 14/17 درصد بوده است.

بعد از گمركات استان خوزستان ، گمركات استان هرمزگان و آذربايجان غربي با بهاي مال 75/182 و 33/155 ميليارد ريال و سهمي معادل 43/12 و 56/10 درصد بوده است .

در گمركات استان خوزستان بيشترين بهاي مال مربوط به گمرك خرمشهر با 34/230 ميليارد ريال ، در گمركات استان هرمزگان ، مربوط به گمرك بندرلنگه با 42/77 ميليارد ريال و در گمركات استان آذربايجان غربي مربوط به گمرك مهاباد با 38/99 ميليارد ريال بوده است .
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: