کد خبر: ۳۲۶۰۴۹
۱۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۲
0
بر اساس تبصره چهار این دستورالعمل، ﺑﯿﺴﺖ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﺮ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻋﺮﺿﻪ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺳﻬﺎﻡ، ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﺍﻭﻟﯿﻪ باید ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ (ﺑﺎﺩﺭﺁﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ، ﺩﺭ ﺳﻬﺎﻡ ﻭ ﻣﺨﺘﻠﻂ) ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ شود.

بخشی از سهام عرضه‌های اولیه  صندوق‌های سرمایه‌گذاری

 

به گزارش پول نیوز، به تازگی ﻣﻮﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ پذیره‌نویسی ﻭ ﻋﺮضه اولیه ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﻓﺮﺍﺑﻮﺭﺱ ﺍﯾﺮﺍﻥ اصلاح شده است که این تغییرات به اختصاص سهام عرضه اولیه به صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ عرضه اولیه ﻧﺎﺷﺮﺍﻥ ﺩﻭﻟﺘﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﺭ ﻣﯿﺰﺍﻥ عرضه ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺳﻬﺎﻡ ﻧﺎﺷﺮﺍﻥ مربوط می‌شود.

با توجه اصلاحاتی که به تازگی در این ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ صورت گرفته، بر اساس ماده شش، ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ عرضه اولیه ﻧﺎﺷﺮﺍﻥ ﺩﻭﻟﺘﯽ باید طبق ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺘﯽ باشد ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺎﺷﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﻭ ﻓﺮﺍﺑﻮﺭﺱ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﯼ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎﺏﻫﺎﯼ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺍﺣﺮﺍﺯ کند.

طبق ﺗﺒﺼﺮﻩ ﯾﮏ ماده شش، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﺭ ﻣﯿﺰﺍﻥ عرضه اولیه ﺳﻬﺎﻡ ﻧﺎﺷﺮﺍﻥ، ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻧﺎﺷﺮ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿاﺕ ﭘﺬﯾﺮﺵ، ﺍﻣﻜﺎﻥﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ و ﺳﻬﺎﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﯼ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺷﺶ‌ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ عرضه اولیه، ﺳﻬﺎﻡ ﺷﻨﺎﻭﺭ ﺁﺯﺍﺩ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺪ ﻧﺼﺎﺏﻫﺎﯼ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺍﺣﺮﺍﺯ کند.

همچنین به ماده نه این دستورالعمل، تبصره‌های چهار و پنج الحاق شد که بر اساس تبصره چهار، ﺑﯿﺴﺖ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﺮ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻋﺮﺿﻪ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺳﻬﺎﻡ، ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﺍﻭﻟﯿﻪ باید ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ (ﺑﺎﺩﺭﺁﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ، ﺩﺭ ﺳﻬﺎﻡ ﻭ ﻣﺨﺘﻠﻂ) ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ شود.

تبصره پنج ماده نُه نیز ﺑﻮﺭﺱ را ﻣﻮﻇﻒ کرده است، ﺳﻘﻒ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻋﺮﺿﻪ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﻫﻢﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻃﻼﻋﯿﻪ ﻋﺮﺿﻪ، ﺗﻌﯿﯿﻦ، ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺍﻋﻤﺎﻝ کند.

نکته مهمی که در این تبصره به آن اشاره شده این است که ﻣﻌﯿﺎﺭ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﻫﺮ ﺻﻨﺪﻭﻕ خواهد بود.

در ادامه اصلاحات ﻣﻮﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ پذیره‌نویسی ﻭ ﻋﺮضه اولیه ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﻓﺮﺍﺑﻮﺭﺱ ﺍﯾﺮﺍﻥ، دو تبصره جدید نیز به ماده هفده این دستورالعمل اضافه شده که اطلاعات کامل در این خصوص در این لینک قابل مشاهده است.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: