کد خبر: ۳۱۹۴۲۰
۰۸ آبان ۱۳۹۸ - ۱۷:۰۸
0
پول نیوز _ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ معین ﺍﯾﻦ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﯽﺁﻭﺭﺩ ﺗﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻭ ﺩﻓﺘﺮﯼ ﺧﻮﺩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺰﺍﺭﺵﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺷﻨﺎﺳﻪﻫﺎﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪﻩ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ، ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ ﻭ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺣﺴﺎﺏ، ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻭ ... ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ کنند .

مدیریت عملیات بانکی مشتریان حقوقی با معین بانک رفاهبه گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز، بانک رفاه کارگران با راه اندازی سامانه ای به نام معین، امکان مدیریت عملیات یکپارچه نظارت بر حساب های مالی برای مشتریان حقوقی فراهم آورده است.


ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ معین یا همان مدیریت عملیات یکپارچه نظارت بر حساب های مالی مشتریان حقوقی، ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺁﻥ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﻭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎﯼ ﻻﺯﻡ، علاوه بر ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﺍﯾﻦ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﯽﺁﻭﺭﺩ ﺗﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻭ ﺩﻓﺘﺮﯼ ﺧﻮﺩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺰﺍﺭﺵﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺷﻨﺎﺳﻪﻫﺎﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪﻩ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ، ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ ﻭ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺣﺴﺎﺏ، ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻭ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮﮒ ﭼﮏ، ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﻭ ... ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﻭ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﯼ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﻧﮏ، ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻭ ... ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ کنند .


به عبارت دیگر، معین ﺑﺎ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺗﺮﺍﮐﻨﺶﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺭﻭﯼ ﺣﺴﺎﺏﻫﺎﯼ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻭ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮔﺰﺍﺭﺵﻫﺎﯼ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﯽﺁﻭﺭﺩ.


ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎ ﻟﺤﺎﻅ ﺳﻄﻮﺡ ﮐﺎﺭﺑﺮﯼ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ، ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺰﺍﺭش های ﻣﺘﻨﻮﻉ برای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺣﺬﻑ ﻭ ﮐﺸﻒ ﻣﻐﺎﯾﺮت هاﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﻭ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮﯼ، ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻭ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺍﺯ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻭ ﺣﺬﻑ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﻏﯿﺮ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺩﻓﺘﺮﯼ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻏﺬ، ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ، ﺟﻌﻞ ﻭ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ، ﮔﺰﺍﺭﺵﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ حساب های ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺸﺘﺮﯼ، ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺍﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮﺩ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ، کارکنان ﻭ ...، ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮﮔﻪ ﭼﮏ، ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻓﺎﯾﻞ ﭘﺎﯾﺎﯼ ﮔﺮﻭﻫﯽ و ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻓﺎﯾﻞ ﻭﺍﺭﯾﺰ ﺗﺠﻤﻌﯽ ﺣﻘﻮﻕ از ﻭﯾﮋگی های ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻌﯿﻦ بانک رفاه است.

برچسب ها: بانک رفاه ، بانک
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: