کد خبر: ۳۰۳۸۴۶
۲۰ فروردين ۱۳۹۸ - ۰۸:۱۰
0
نام شخص حقوقی
شرکت شهرکهای کشاورزی
 


کد فراخوان
۳,۱۹۷,۲۷۷ - سه ميليون و صد و نود و هفت هزار و دويست و هفتاد و هفت
 
تاریخ آخرین به روز رسانی
۱۹ / ۱ / ۱۳۹۸ - نوزدهم فروردين ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
 
تعداد دفعات بازدید
۱۵ - پانزده
 
نوع انتشار
فراخوان
 
نوع فراخوان
آگهی مناقصه
 
حوزه فعالیت فراخوان
  امور خدماتی

 
نوع برگزاری
يک مرحله ای
 
واحد پولی برآورد مالی
ريال
 
برآورد مالی
19194463200
 
نام روزنامه منتشر کننده آگهی
روزنامه اطلاعات
 
تاریخ درج آگهی در روزنامه
۱۹ / ۱ / ۱۳۹۸ - نوزدهم فروردين ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
 
بين المللی است  
احتمال تمديد مهلت دارد  
لغو شده  
تجدید شده  
تاريخ بازگشايی پاکات
۴ / ۲ / ۱۳۹۸ - چهارم ارديبهشت ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
 
مهلت ارسال پيشنهاد
۳ / ۲ / ۱۳۹۸ - سوم ارديبهشت ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
 
مهلت دریافت اسناد
۲۹ / ۱ / ۱۳۹۸ - بيست و نهم فروردين ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
 
تاريخ اعتبار پيشنهاد
۳ / ۳ / ۱۳۹۸ - سوم خرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
 
کشور | استان | شهر
جمهوری اسلامی ايران - تهران - تهران
 
موضوع
مناقصه حفاظت و نگهبانی از پروژه‌ها و شهرک‌های کشاورزی واقع در مناطق مختلف کشور در سال ۱۳۹۸
 
دستگاه مناقصه گزار
شرکت شهرکهای کشاورزی
 
محل دریافت اسناد
www.apcp.ir تلفن کميسيون معاملات: ۸۸۷۹۷۵۹۵
 
طبقه بندی موضوعی
  خدمات عمومی و اداری(نظافت-نگهداري-فضای سبز و غيره)
  خدمات فنی و راه اندازی

 
توضيحات
مناقصه حفاظت و نگهبانی از پروژه‌ها و شهرک‌های کشاورزی واقع در مناطق مختلف کشور در سال ۱۳۹۸
دانلود شرايط و فرم مناقصه نگهبانی برای سال ۱۳۹۸
شرکت شهرکهای کشاورزی در نظر دارد حفاظت و نگهبانی از پروژه ها و شهرکهای کشاورزی واقع در مناطق مختلف کشور در سال ۱۳۹۸ را از طريق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرايط واگذار نمايد.

۱ – موضوع مناقصه :
عبارت است از حفاظت و نگهبانی ۲۴ ساعته در کليه ايام قرارداد از تمام قسمت های شهرکهای کشاورزی مطابق روال جاری و تعريف عمومی نگهبان در قانون و عرف و همچنين شرح وظايف نگهبان و شرايط خصوصی قرارداد متناسب با وضعيت و شرايط شهرکهای کشاورزی در استانهای مختلف (به تعداد تقريبی ۴۰نفر در ماه) حداقل يک نفر تا حداکثر ۴۰ نفر درماه.

۲- اسناد و مدارک :
الف- قرارداد ب- شرايط عمومی پيمان (نشريه شماره ۴۳۱۱) ج- شرايط خصوصی پيمان د- دستورالعمل ها .

۳ – مبلغ پيشنهادی :
مبلغ پيشنهادی بايد به صورت زير اعلام گردد:
۳-۱- مبلغ ناخالص پرداختی به ازای هر نفر نيروی انسانی و هزينه های جانبی مطابق با بخشنامه حقوق کارگران در سال ۱۳۹۸ اداره کار و امور اجتماعی در هر ماه .
تبصره ۱- کسور قانون به عهده پيمانکار بوده و از مبلغ ناخالص صورت وضعيت های پيمانکار کسر خواهد شد.

۴- مدت قرارداد:
تاريخ قرارداد از ۱۳۹۸/۰۱/۰۱لغايت ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ (به مدت ۱۲ ماه) مي‌باشد.

۵- ساعات کار روزانه:
حفاظت و نگهبانی ۲۴ ساعته در کليه ايام قرارداد از تمام قسمت های شهرکهای کشاورزی از طرف برنده مناقصه الزامی می باشد .
۶-اختيارات کارفرما :
۶-۱- عدم رعايت دقيق هر يک از مفاد قرارداد تخلف محسوب می شود و چنانچه موجب خسارتی گردد کارفرما حق دارد در صورت مشاهده رأسا نسبت به فسخ قرارداد اقدام و طبق مقررات جهت تامين و جبران زيان و خسارت وارده و وصول مطالبات خود به هر طريق اقدام نمايد.
۶-۲- فسخ اين قرارداد توسط کارفرما با اعلام قبلی يک ماهه و توسط پيمانکار با اعلام قبلی دو ماهه امکان پذير می باشد.

۷ – وظايف پيمانکار :
۷-۱- پيمانکار موظف است با توجه به نياز کارفرما نسبت به تامين نيروی نگهبان مورد تاييد کارفرما اقدام نمايد. تعداد نيروها در هر شيفت کاری متناسب با نياز کارفرما ميباشد. ضمناً پيمانکار موظف به پرداخت به موقع حقوق و مزايای پرسنل خود می باشد.
۷-۲- شرايط نيروهای انتخابی پيمانکار:
الف : بايستی دارای مدرک ديپلم باشند (نيروهای قديمی زير ديپلم مستثنی هستند).
ب : پيمانکار از نيروهايی استفاده نمايد که براساس قوانين و مقررات موجود مجاز به کار باشند.
ج : دارای سن حداقل ۲۰ سال و حد اکثر ۶۰ سال باشند.
د : آشنا به اصول نگهبانی از جمله ثبت وقايع، انعکاس گزارشات مربوطه به صورت شفاهی وکتبی به مافوق و … باشند.
ه : دارای گواهی عدم سوء پيشينه وعدم اعتياد از مبادی ذيربط باشند.
۷-۳- تامين وسايل دفاع شخصی نظير باتوم و …. طبق قوانين به عهده پيمانکار است، همچنين پيمانکار بايستی پيش بينی تامين نيروی مسلح در موارد ضروری که از سوی کارفرما اعلام می شود را بنمايد.
۷-۴- پيمانکار موظف به رعايت کليه موارد مندرج در شرايط خصوصی پيمان می باشد .
۷-۵- پيمانکار بايستی طوری برنامه ريزی کند که هميشه در طول روزهای مدت پيمان تعداد ثابتی در محل کار حاضر باشند و هيچگونه وقفه و خللی در انجام خدمات موضوع قرارداد به وجود نيايد.
۷-۶- چنانچه نياز به خدمات اضافه تر از خدمات تعيين شده از پيمانکار باشد ايشان موظف به اجرای کار می باشد که پرداخت خدمات ارائه شده منوط به تأييد نماينده کارفرما می باشد.
۷ -۷ – در صورت ورود هرگونه خسارتی اعم از جانی و مالی به هر شخص حقيقی يا حقوقی يا کارفرما، پيمانکار مکلف به جبران کليه خسارات وارده بوده و کارفرما هيچگونه مسئوليتی دراين خصوص نخواهد داشت.
۷-۸- جدول پرداخت حقوق نگهبانان بايستی در فرم آناليز اعلام گردد و همچنين پيمانکار موظف است ماهيانه مستندات پرداخت حقوق و بيمه و ماليات نگهبانان را به همراه صورت وضعيت خود ارائه نمايد .
۷-۹- در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی پيمانکار، کارفرما اختيار دارد قرارداد را فسخ نموده و خسارات وارده را با احتساب ۱۵% هزينه بالاسری از حساب وی کسر نمايد .
۷-۱۰- پيمانکار متعهد به تامين کليه لوازم و حفاظتی و نگهبانی متعارف و لازم از قبيل کفش، لباس فرم متحدالشکل جهت کارکنان خود می باشد و لباس فرم شامل الباس مصوب می باشد .
۷-۱۱- پيمانکار بايد مجوز فعاليت حفاظتی و مراقبتی مراجع ذيربط را داشته باشد.
۷-۱۲- اخذ مجوز های قانونی مربوط به حق استفاده وبه کارگيری ابزار دفاع شخصی و هزينه های ان به عهده پيمانکار می باشد .
۷-۱۳ – پيمانکار موظف است آموزش های استاندارد و لازم را حداقل يک بار در طول قرارداد برای نيروهای خود اجرا کند .
۷-۱۴- پيمانکار متعهد ميگردد قوانين کار و تامين اجتماعی را در انجام وظايف محوله و پرداخت حقوق و مزايای نيروهای خود را رعايت کند.
۷-۱۵- پاسخگويی به شکايات مراجع ذيصلاح و اجرای آراء مربوط به هيات های حل اختلاف کارگری و ساير تعهدات قانونی مورد نظر در حيطه قرارداد به عهده پيمانکار خواهد بود .
۷-۱۶- پيمانکار متعهد ميگردد که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی نبوده و در صورت اثبات اين امر، مسئوليت کليه خسارتهای وارده را تقبل نمايد.
۷-۱۷- پيمانکار حق واگذاری موضوع قرارداد را کلا يا جزأ به اشخاص حقيقی يا حقوقی ديگر ندارد .
۷-۱۸- پيمانکار موظف است هرگونه تغيير در مجوعه خود را (تغيير آدرس، آخرين تغييرات ثبتی و ….) را ظرف مدت ۵ روز به کارفرما اعلام نمايد
۷-۱۹- پيمانکار متعهد ميگردد برای نيروی انسانی خود کارت سلامت وبهداشت تهيه وارائه نمايد .
۲۰-۷ – پيمانکار موظف است نيروهای تحت امر خودرا طبق مقررات تحت پوشش بيمه های لازم (حوادث ، مسئوليت و …) قرار داده و اسناد آن را به کارفرما ارائه نمايد. بديهی است در صورت بروز هرگونه حادثه ناشی از کار که منجر به فوت، نقص عضو و …. شود جبران کليه خسارت ها به عهده پيمانکار خواهد بود .
۷-۲۱- ضمانت حسن رفتار و اخلاق نيروهای مربوطه به عهده پيمانکار است و در صورت عدم تاييد صلاحيت کاری و اخلاقی و … هريک از نيروها از طرف کارفرما، پيمانکار موظف است در اسرع وقت نسبت به جايگزينی آنها اقدام نمايد .
۷-۲۲ – پيمانکار موظف است کليه اسرار و اطلاعات شخصی و حرفه ای کارفرما را حفظ نموده و مسئوليت نگهداری و حفاظت از اموال، تاسيسات، ابنيه و کالاهای موجود را تقبل نمايد و در صورت هرگونه خسارت عمدی و يا ناشی از سهل انگاری و سرقت، پيمانکار موظف به جبران خسارت خواهد بود .
۷-۲۳- پيمانکار موظف است در صورت اعلام نياز کارفرما درشرايط خاص (نظير آماده باش از طرف کارفرما) علاوه بر نيروهای موجود، نيروی مورد نياز را تامين نمايد. بديهی است حق السعی متعلقه از محل ۲۵% افزايش قرارداد پرداخت خواهد شد.
۷-۲۴ – پيمانکار موظف است در طول مدت قرارداد نسبت به حفاظت و نگهداری مطلوب از فضای حفاظتی با توجه به شرايط موجود که براساس صورتجلسه تحويل ميگردد دقت لازم را بعمل آورده و پس از پايان قرارداد، کليه تاسيسات و ابنيه با توجه به شرايط صورتجلسه اوليه تحويل و تحول گردد و مسئوليت کامل حفاظت و نگهداری اموال، تاسيسات و ابنيه و مستحدثات و کالاها به عهده پيمانکار می باشد .
۷-۲۵ – پيمانکار موظف است کليه مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار موضوع فصل چهارم قانون کار را در مورد کارکنان خود رعايت نموده و درصورت تخلف از اين تعهد چنانچه به هرنحوی مستقيم يا غير مستقيم خسارتی متوجه کارفرما گردد پيمانکار موظف به جبران کامل آن خواهد بود وکارفرما در اين مورد هيچ گونه تعهدی ندارد .
۲۶- ۷ – کارکنان پيمانکار هيچ گونه رابطه استخدامی با شرکت کارفرما ندارند.

۸– تضمين انجام تعهدات و حسن انجام کار:
قبل از امضای پيمان، پيمانکار برای تضمين انجام تعهدات خود بايد به ميزان %۱۰ مبلغ اوليه پيمان، ضمانتنامه مورد قبول را به کارفرما ارائه نمايد. ضمانت نامه ياد شده پس از ارائه صورت جلسه تحويل موقت کار با درخواست کتبی پيمانکار مسترد می گردد. علاوه بر تضمين ياد شده، ۱۰ درصد از مبلغ صورت وضعيت به عنوان حسن انجام کار و پس از ارائه صورت وضعيت نهايی و صورتجلسه تحويل قطعی طی دوره تضمين و مفاصا حساب بيمه بر اساس درخواست کتبی و تأييديه مسئولين شرکت قابل برگشت خواهد بود.

۹- ساير شرايط:
۹-۱- شرکت کنندگان در مناقصه بايستی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ( يک ميليارد ) ريال را بصورت ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت شهرکهای کشاورزی به عنوان سپرده شرکت در مناقصه ارائه نمايند. شماره حساب ۴۰۰۱۰۴۳۹۰۶۳۷۲۰۱۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران – متمرکز وجوه سپرده شرکت شهرکهای کشاورزي
تبصره : تضمين شرکت در مناقصه مربوط به نفرات اول تا سوم تا مرحله انعقاد قرارداد با برنده مناقصه، نزد کارفرما باقی می ماند و سپرده مابقی شرکت کنندگان پس از اعلام نتايج مسترد خواهد شد.
۲-۹- داوطلب شرکت در مناقصه بايد مدارک خودرا در لفاف مناسب سربسته لاک و مهر شده در سه پاکت جداگانه (الف)،(ب) و(ج) که هريک از اين سه پاکت بايد جداگانه لاک و مهر گردد و حداکثر تا پايان وقت اداری مورخ ۰۳/ ۰۲/ ۱۳۹۸ به دستگاه مناقصه گزار تسليم نمايد.
۱-۲-۹- مدارک واسنادی که بايد در پاکت (الف) قرارداد شود عبارتند از :
– تضمين شرکت در مناقصه براساس بند ۱-۹
۲-۲-۹- مدارک واسنادی که بايد در پاکت (ب) قرارداده شود عبارتند از :
– برگ تعهدنامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت درمعاملات دولتی.
– مدارک و اسناد مناقصه گزار تهيه و در اختيار مناقصه گرقرارگرفته است.
– رونوشت مصدق اساسنامه و رونوشت مصدق آخرين آگهی روزنامه رسمی. آخرين آگهی تغييرات در مورد دارندگان امضای مجاز پيشنهاد دهنده برای اسناد مالی و تعهدآور در زمان تسليم پيشنهاد، رونوشت مصدق گواهينامه صلاحيت.
– ارائه برگ مشخصات کد اقتصادی وگواهی ماليات بر ارزش افزوده.
۳-۲-۹- اسناد ومدارکی که بايد در پاکت (ج) قرارداده شود عبارتند از :
– برگ پيشنهادقيمت اعلامي
– برگ آناليز قيمت پيشنهادي
تبصره ۱ : پيشنهاددهنده بايد تمام اسناد و مدارک مناقصه را بدون تغيير. حذف و يا قراردادن شرط درآن تکميل. تنظيم و مهر و امضای اصل نموده و به دستگاه مناقصه گزار تسليم نمايد.
تبصره ۲ : در روی پاکت های فوق الذکر بايد موضوع مناقصه. نام و نشانی پيشنهاد دهنده و تاريخ تسليم پيشنهاد نوشته شود و در تاريخ مقرر با اخذ رسيد و تاريخ وصول به دستگاه مناقصه گزار تسليم گردد.
۳– ۹ – به پيشنهادهای ناقص، مبهم ، مشروط، مخدوش و فاقد سپرده مناقصه ترتيب اثر داده نخواهد شد.
۴- ۹ – شرکت شهرکهای کشاورزی در رد يا قبول کليه پيشنهادها مختار است و صرف شرکت در مناقصه هيچ حقی برای شرکت کنندگان ايجاد نخواهد کرد .
۵- ۹ – پس از اتمام مهلت ارئه پيشنهادات کميسيون معاملات شرکت حداکثر ظرف مدت يک هفته تشکيل و کليه پيشنهادها قرائت خواهد شد و کميسيون حداکثر ظرف مدت يک هفته با در نظر گرفتن جوانب امر از جمله صلاحيت و توانايی شرکت کنندگان، برنده را اعلام خواهد کرد.
۶- ۹ – شرکت کنندگان در مناقصه می توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر به دبيرخانه کميسيون معاملات شرکت مراجعه نمائيد.
۷- ۹ – کليه صفحات اوراق شرکت در مناقصه بايستی توسط پيمانکار مهر و امضا شود.
۹-۸- پرداخت هزينه دو نوبت چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
۹-۹- بازگشايی پاکات روز چهار شنبه راس ساعت ۱۱ صبح مورخه ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ در محل سالن جلسات شرکت به آدرس تهران خيابان شهيد دکترعباسپور (توانير) نبش کوچه گيتا پلاک ۸ برگزار ميگردد و حضور شرکت کنندگان در اين جلسه آزاد است .

دبيرخانه کميسيون معاملات شرکت تلفن کميسيون معاملات: ۸۸۷۹۷۵۹۵
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
«ایران خودرو» و افزایش سرمایه ۲ هزار درصدی

«ایران خودرو» و افزایش سرمایه ۲ هزار درصدی

مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام، به افزایش سرمایه ثبت شده ایران‌خودرو رای مثبت داد.
سود ۵۰ تومانی برای سهامداران «وسپه»

سود ۵۰ تومانی برای سهامداران «وسپه»

۵ اسفند، مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری سپه با حضور مدیرعامل و بیش از ۸۰ درصد سهامداران در مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار شد.
سود 93 تومانی در جیب سهامداران «شیران»

سود 93 تومانی در جیب سهامداران «شیران»

پول نیوز - مجمع عمومی سالانه عادی شرکت «سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران» در هتل پارسیان آزادی برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: