پایگاه خبری پول نیوز Poolnews

September 2019 18 / چهارشنبه ۲۷ شهريور ۱۳۹۸
کد خبر: ۲۹۹۶۶۶
۲۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۸:۰۵
0
نام شخص حقوقی
امور عشاير استان فارس
 


کد فراخوان
۳,۱۹۱,۹۳۱ - سه ميليون و صد و نود و يک هزار و نهصد و سی و يک
 
تاریخ آخرین به روز رسانی
۲۰ / ۱۱ / ۱۳۹۷ - بيستم بهمن ماه يک هزار و سيصد و نود و هفت
 
تعداد دفعات بازدید
۵ - پنج
 
نوع انتشار
فراخوان
 
نوع فراخوان
آگهی مناقصه
 
حوزه فعالیت فراخوان
  امور پيمانکاری

 
نوع برگزاری
يک مرحله ای
 
واحد پولی برآورد مالی
ريال
 
برآورد مالی
4836082134
 
نام روزنامه منتشر کننده آگهی
ساير رسانه ها _ شيراز نوين -شيراز
 
تاریخ درج آگهی در روزنامه
۱۷ / ۱۱ / ۱۳۹۷ - هفدهم بهمن ماه يک هزار و سيصد و نود و هفت
 
بين المللی است  
احتمال تمديد مهلت دارد  
لغو شده  
تجدید شده  
تاريخ بازگشايی پاکات
۲ / ۱۲ / ۱۳۹۷ - دوم اسفند ماه يک هزار و سيصد و نود و هفت
 
مهلت ارسال پيشنهاد
۱ / ۱۲ / ۱۳۹۷ - يکم اسفند ماه يک هزار و سيصد و نود و هفت
 
مهلت دریافت اسناد
۲۱ / ۱۱ / ۱۳۹۷ - بيست و يکم بهمن ماه يک هزار و سيصد و نود و هفت
 
تاريخ اعتبار پيشنهاد
۳۰ / ۲ / ۱۳۹۸ - سی ام ارديبهشت ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
 
کشور | استان | شهر
جمهوری اسلامی ايران - فارس - رستم
 
موضوع
تجديدمناقصه حفاری وپمپاژ يک حلقه چاه آهکی به عمق ۲۵۰متردرمنطقه عشايری دورگ دهنو شهرستان رستم
 
دستگاه مناقصه گزار
امور عشاير استان فارس
 
محل دریافت اسناد
از طريق سامانه تدارکات الکترونيک دولت به شماره فراخوان ۲۰۰۹۷۳۱۳۵۰۰۰۰۱۰
 
طبقه بندی موضوعی
  پيمانکاری راه-ابنيه-تاسيسات

 
توضيحات
نوبت اول : چهارشنبه ۹۷/۱۱/۱۷ ونوبت دوم : پنجشنبه ۹۷/۱۱/۱۸
آگهی تجديد مناقصه عمومی يک مرحله ای حفاری وپمپاژيک چاه آهکی به عمق ۲۵۰متر درمنطقه عشايری دورگ دهنوشهرستان رستم
شماره فراخوان درسامانه ستاد۲۰۰۹۷۳۱۳۵۰۰۰۰۱۰ - شماره مناقصه مرجع۹۷/۱۰
اداره کل امورعشايراستان فارس درنظردارد تجديد مناقصه عمومی يک مرحله ای عمليات اجرائی حفاری وپمپاژيک چاه آهکی به عمق ۲۵۰متر درمنطقه عشايری دورگ دهنوشهرستان رستم را ازطريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت www.setadiran.ir برگزارنمايد. کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهادمناقصه گران وبازگشائی پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت(ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد ولازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی،مراحل ثبت نام در سايت مذکورودريافت گواهی امضای الکترونيکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.به پيشنهادهای واصله خارج ازدرگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت ترتيب اثر داده نخواهدشد.
- تاريخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت۱۷مورخ ۹۷/۱۱/۱۷ ميباشد.
- مهلت زمانی دريافت اسنادمناقصه از سامانه ستاد : ازساعت۱۷مورخ ۹۷/۱۱/۱۷لغايت ساعت ۸ مورخ ۹۷/۱۱/۲۱
- مهلت زمانی ارائه پيشنهاد : تاساعت۱۸ مورخ ۹۷/۱۲/۰۲ ؛ {پيشنهاددهندگان موظفند اسنادمناقصه شامل برآورداوليه وشرائط عمومی واختصاصی را از طريق سامانه دريافت وباتوجه به مندرجات اسنادمناقصه ، مدارک لازم را شامل پاکات( الف،ب وج)را تهيه وبه صورت فايلهايpdf تا ساعت۱۸مورخ۹۷/۱۲/۰۲درسامانه فوق درج نمايند.}
- سپرده شرکت در فرآيند ارجاع کار مبلغ۲۴۱/۸۱۰/۰۰۰يال ميباشد که ضمانت نامه مذکورميبايست ضمانت نامه بانکی (با اعتبار حداقل سه ماهه ) ويا فيش نقدی( به شماره حساب ۲۱۷۳۹۰۳۰۱۰۰۰۲ بانک ملی )بوده وشرکتها موظف به تحويل ضمانت نامه يافيش مذکور تاساعت ۱۳ مورخ ۹۷/۱۲/۰۲ در پاکت لاک ومهرشده به نشانی مذکور(اداره کل امورعشايرفارس)ميباشند.
- پيشنهادهای واصله راس ساعت ۸ صبح روزپنجشنبه مورخ۹۷/۱۲/۰۲ درکميسيون مناقصه : به نشانی شيراز خيابان فلسطين تقاطع هدايت اداره کل امورعشايرفارس طبقه دوم سالن جلسات از طريق سامانه تدارکات الکترونيک دولت بازگشايی ، بررسی ونتيجه متعاقبا اعلام خواهدشد.
- حضور مناقصه گر يا نماينده معرفی شده در کميسيون بلامانع است.
- هزينه درج آگهی ها(مرحله اول وتجديد) به عهده برنده مناقصه ميباشد .
- پيشنهاددهندگان بايددارای صلاحيت معتبردررشته کاوشهای زمينی حداقل پايه ۵ وصلاحيت معتبرحفاری از وزارت نيرو باشند.
- مبلغ برآورداوليه پروژه به مبلغ ۴۸۳۶۰۸۲۱۳۴ ريال براساس فهرست بهاء چاه ۱۳۹۷سازمان برنامه وبودجه ميباشد.
- مدت اجرای پروژه سه ماه ميباشد.
- پرداخت صورت وضعيت در قالب اسنادخزانه اسلامی در صورت تخصيص با سررسيد(يک الی سه سال) می باشد.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسنادمناقصه وارائه پاکت های الف
آدرس: شيراز خيابان فلسطين تقاطع هدايت اداره کل امور عشاير فارس تلفن ۰۷۱۳۲۳۵۵۰۹۹ ودورنگار ۰۷۱۳۲۳۰۳۵۲۲
اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :
مرکز تماس : ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ و دفاتر ثبت نام : ۰۲۱۸۸۹۶۹۷۳۷ و۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸ ودفاترخدمات پشخوان دولت
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سايراستانها، در سايت سامانه (www.setadiran.ir ) بخش ثبت نام/ پروفايل تامين کننده/مناقصه گر موجود است.
برچسب ها: جهادکشاورزی
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
دیدنی‌ها
پرطرفدار