May 2021 16 / يکشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۰
کد خبر: ۲۲۰۷۱
۰۴ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۷:۵۱
0
در صورت تصويب نهايي اين طرح، به منظور نظارت بر كليه‌ي فعاليت‌هاي دولتي، غيردولتي و مردمي و هماهنگي بين دستگاه‌ها، شورايي به نام شوراي سياست‌گذاري امر به معروف و نهي از منكر تشكيل خواهد شد.
ایسنا: طرح امر به معروف و نهي از منكر كه در 28 ماده و سه فصل تعاريف و كليات و حوزه‌هاي امر به معروف و نهي از منكر و تشكيلات مطرح شده، بر غيرقابل انكار بودن ضرورت انجام فريضه‌ي الهي امر به معروف و نهي از منكر تاكيد شده است.

لذا در صورت تصويب نهايي اين طرح، به منظور نظارت بر كليه‌ي فعاليت‌هاي دولتي، غيردولتي و مردمي و هماهنگي بين دستگاه‌ها، شورايي به نام شوراي سياست‌گذاري امر به معروف و نهي از منكر تشكيل خواهد شد.

طرح فوق كه با امضاي 103 نماينده به مجلس شوراي اسلامي ارائه و يك فوريت آن با راي 172 نماينده مجلس به تصويب رسيد، به اين شرح است:

ماده 1- به منظور تحقق و اجراي اصل هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، «دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر» كه وظيفه‌اي است مشفقانه و خيرخواهانه در جهت نظارت عمومي كه موجب كمال و تعالي انسانها و رشد و بالندگي و افزايش كارآمدي نظام خواهد شد، در چارچوب اين قانون صورت مي‌پذيرد.

فصل اول – تعاريف و كليات؛

ماده 2- در اين قانون اصطلاحات زير در معاني مشروح به كار مي‌رود:

الف) معروف و منكر: هرگونه فعل يا ترك فعلي كه در قوانين و مقررات و يا شرع مورد امر قرار گرفته و يا منع شده باشد.

تبصره: در موارد اختلاف در احكام شرعي نظر ولي امر مسلمين ملاك عمل خواهد بود.

ب) دعوت به خير: فرا خواندن ديگران به خوبي از طريق تبليغ و ارشاد و يا عمل به خوبي

ج) دولت: كليه قواي سه گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، نيروهاي مسلح و كليه دستگاهها و شركتها و نهادهايي كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌نمايند و كليه دستگاههايي كه مشمول قوانين و مقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است.

شورا: شوراي سياستگذاري امر به معروف و نهي از منكر

ماده 3- در اجراي امر به معروف و نهي از منكر، ترك معروف و انجام منكر بايد لزوماً علني شده و يا بروز اجتماعي پيدا كرده باشد. مواردي كه به منافع عمومي زيان مي‌رساند و آگاهي نسبت به آنها مستلزم تجسس نيست از حكم اين ماده مستثني است.

ماده 4- امر به معروف و نهي از منكر در مرحله تذكر لساني، كتبي و رفتاري و ارائه شكايت و گزارش به مراجع ذي‌صلاح وظيفه همگاني است و در مرحله يدي به حكومت اختصاص دارد.

تبصره: امر به معروف و نهي از منكر بايد متناسب با ترك معروف و يا ارتكاب منكر باشد.

ماده 5- به عنوان امر به معروف و نهي از منكر نمي‌توان ديگران را به پذيرش يا ترك عقيده‌اي خاص اكراه يا اجبار كرد.

ماده 6- در اجراي امر به معروف و نهي از منكر نمي‌توان متعرض حيثيت، جان، مال، مسكن، شغل و حريم خصوصي و حقوق اشخاص گرديد.

ماده 7- هيچ شخص يا گروهي حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهي از منكر به اعمال مجرمانه از قبيل توهين، افتراء، تهديد، جرح، ضرب و قتل مبادرت نمايد.

ماده 8- هر شخصي كه بر خلاف مفاد مواد 6 و 7 اين قانون اقدام نمايد و يا نسبت به آمر يا ناهي توهين يا تعرضي را مرتكب شود، حسب مورد به مجازات مربوط در مقررات و قوانين محكوم خواهد شد.

ماده 9- كليه افراد و گروهها و تشكلها صرفاً در چهارچوب مفاد اين قانون مي‌توانند امر به معروف و نهي از منكر كنند.

ماده 10- هيچ شخصي حق ندارد مانع اجراي فريضه امر به معروف و نهي از منكر گردد و چنانچه موانع انجام اين حق شود بنا به مورد به پرداخت جريمه از يك ميليون تا پنج ميليون ريال محكوم خواهد شد.

فصل دوم – حوزه‌هاي امر به معروف و نهي از منكر؛

ماده 11- دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر از طرق مذكور در ماده 4 اين قانون از جمله در حوزه‌هاي زير انجام مي‌پذيرد:

1- شئون و حدود اسلامي

2- عفت عمومي

3- خانواده

4- امنيت اجتماعي

5- گرانفروشي و كم فروشي

6- بهداشت عمومي و محيط

7- حقوق شهروندي

8- رباخواري

9- رشوه

10- اموال عمومي

ماده 12- امر به معروف و نهي از منكر با رعايت مفاد اين قانون به وسيله مردم نسبت به دولت از جمله در موضوعهاي زير انجام مي‌پذيرد:

1- فساد اداري

2- مفاسد مالي و اقتصادي

3- نظم و انضباط و شئون اداري

4- رعايت وجدان كاري

5- حفظ بيت‌المال

6- تجمل گرايي

7- حقوق و كرامت ارباب رجوع

8- رشوه ‌خواري

ماده 13- مردم از حق دعوت به خير، نصيحت و نقد علني و غير علني در مورد عملكرد دولت برخوردارند. كسي را نمي‌توان به دليل انجام آن مورد تعقيب قرار داد.

ماده 14- هر فرد يا گروهي مي‌تواند در صورت احراز ترك معروف يا انجام منكر از طرف دولت در چارچوب اين قانون امر به معروف و نهي از منكر كند هيچ فرد، گروه يا مقامي حق ندارد خارج از قانون مانعي در برابر اعمال اين حق ايجاد نمايد و دولت مكلف است به صورت مستند، مستدل، صريح، شفاف و به طور مقتضي در مدت زمان معين و متعارف پاسخگو باشد مگر در موارد ممنوع شده در قانون.

ماده 15- امر به معروف و نهي از منكر نسبت به رفتار و اقدامات مقامات، مديران و مستخدمين دولت حين انجام وظيفه و يا به مناسبت آن حق و وظيفه همگاني است.

فصل سوم – وظايف دستگاهها؛

ماده 16- براي گسترش فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر در دستگاههاي موضوع اين قانون، شورايي تشكيل مي‌گردد اعضاء اين شورا توسط بالاترين مقام هر دستگاه تعيين و زير نظر وي انجام وظيفه مي‌نمايد.

ماده 17- دستگاههاي موضوع اين قانون موظفند گزارش عملكرد خود را در مورد چگونگي اجراي اين قانون حداقل سالي يكبار به دبيرخانه ارائه نمايند.

ماده 18- دستگاههاي تبليغي و رسانه‌اي مكلفند جهت فراهم نمودن زمينه اجراي امر به معروف و نهي از منكر، سطح آگاهيهاي عمومي را در اين خصوص از طريق آموزش و اطلاع‌رساني ارتقاء دهد.

ماده 19- دستگاههاي آموزشي كشور مكلفند مطابق آئين‌نامه‌اي كه بنا به پيشنهاد شوراي سياستگذاري امر به معروف و نهي از منكر به تصويب هيئت دولت مي‌رسد نسبت به فرهنگسازي امر به معروف و نهي از منكر در ميان دانش‌آموزان، دانشجويان، معلمان و اساتيد برنامه‌ريزي اقدام نمايند.

ماده 20- در راستاي بسترسازي اجراي مناسب اين قانون دولت مكلف است در برنامه‌هاي كلان و توسعه كشور و بودجه‌هاي سالانه پيش‌بيني‌هاي مناسب و كافي را منظور نمايد.

ماده 21- قوه قضائيه مكلف است در راستاي انجام وظيفه خود در حوزه امر به معروف و نهي از منكر و استيفاي حقوق عمومي، نسبت به اهتمام قضات بر اجراي اين قانون، حمايت قضايي از آمران به معروف و ناهيان از منكر و آموزش ضابطين قضايي و افزايش دانش و روزآمدي آنان اقدام نمايد.

ماده 22- دولت موظف است حمايتهاي مادي و معنوي لازم از تشكلهاي غير دولتي كه در خصوص امر به معروف و نهي از منكر فعاليت مي‌نمايند به عمل آورد.

ماده 23- سفارتخانه‌ها و نمايندگان جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور و سازمان ميراث فرهنگي گردشگري، جهانگردي و ساير دستگاههاي ذيربط موظفند اتباع خارجي را قبل و حين ورود به كشور نسبت به قوانين و مقررات و رعايت شئون اسلامي-ايراني آگاه و آشنا نمايند.

فصل چهارم – تشكيلات؛

ماده 24- به منظور سياستگذاري در زمينه فريضه امر به معروف و نهي از منكر و گسترش فرهنگ آن در جامعه و ساماندهي امور مربوط به اين فريضه، نظارت بر كليه فعاليتهاي دولتي، غير دولتي و مردمي و هماهنگي بين دستگاهها، شورايي به نام «شوراي سياستگذاري امر به معروف و نهي از منكر» تشكيل مي‌گردد.

ماده 25- اعضاء شوراي مذكور عبارتند از:

1- نماينده مقام معظم رهبري به عنوان رئيس شورا

2- يكي از معاونين رئيس جمهور به انتخاب رئيس جمهور

3- يكي از معاونين قوه قضائيه به انتخاب رئيس قوه قضائيه

4- يكي از نمايندگان به انتخاب مجلس شوراي اسلامي

5- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

6- رئيس سازمان صدا و سيما

7- يكي از اعضاء شوراي عالي حوزه علميه به انتخاب اين شورا

ماده 26- وظايف شورا عبارتند از:

الف) تصويب سياستها در زمينه اجراي امر به معروف و نهي از منكر در كشور

ب) تعيين اولويتهاي مظاهر و مصاديق معروف و منكر

ج) نظارت بر حسن اجراي سياستهاي مصوب در جامعه

د) ايجاد هماهنگي براي انجام تبليغ و اطلاع‌رساني در زمينه امر به معروف و نهي از منكر

ه‍( ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبري

ماده 27- مصوبات شورا با امضاء رئيس شورا براي اجرا به دولت ابلاغ مي‌گردد.

ماده 28- تشكيلات فعلي ستاد احياء امر به معروف و نهي از منكر از اين پس صرفاً وظايف دبيرخانه شورا را بر عهده‌ خواهد داشت.

ماده 29- وظايف و اختيارات دبيرخانه عبارت است از:

الف) تدوين سياستهاي امر به معروف و نهي از منكر در كشور و ارائه آن جهت تأييد به شورا.

ب) ايجاد زمينه‌ها و ساز و كارهاي قانوني جهت اعمال نظارت فعال و مؤثر.

ج) برنامه‌ريزي براي توسعه مشاركت همه جانبه و فراگير مردم، دستگاههاي اداري كشور و رسانه‌ها در ترويج امور خير و معروف و پيشگيري از وقوع منكرات.

د) شناخت مظاهر و مصاديق مهم و اولويت‌دار معروف و منكر و بررسي زمينه‌ها، علل و عوامل رشد و توسعه آن و آثار و پيامدهاي آن در هر زمان و ارائه به شورا.

ه‍( حمايت همه جانبه از اقدامات قانوني آمران به معروف و ناهيان از منكر.

و) تدوين راهبردهاي آموزشي براي سطوح مختلف جامعه و كمك به برنامه‌هاي آموزشي دستگاههاي ذيربط.

ز) پژوهش و تحقيق در زمينه امر به معروف و نهي از منكر.

ح) كمك به تشكيل جمعيتها و تشكلهاي مردمي كه هدف آنها فعاليت در حوزه امر به معروف و نهي از منكر مي‌باشد.

ط) نشر و حمايت از آثار، اعم از علمي و فرهنگي در حوزه امر به معروف و نهي از منكر.

ي) ارزيابي عملكردها، فعاليتها و اقدامات در حوزه امر به معروف و نهي از منكر جهت بهبود و ارتقاي كارآمدي و اثربخشي و ارائه گزارش به مراجع قانوني ذيربط.

ك) ارائه گزارش سالانه به شورا.

ل) جلب و جذب كمكهاي مردمي.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: