April 2021 14 / چهارشنبه ۲۵ فروردين ۱۴۰۰
کد خبر: ۲۱۵۲۶۳
۲۹ دی ۱۳۹۵ - ۰۸:۱۸
0

برقراری ارتباط با شخص پاسخگوی فراخوان
  نام شخص حقوقی
شرکت شهرکهای کشاورزی
 کد فراخوان
۱,۴۷۴,۲۵۲ - يک ميليون و چهارصد و هفتاد و چهار هزار و دويست و پنجاه و دو
 
تاریخ آخرین به روز رسانی
۲۸ / ۱۰ / ۱۳۹۵ - بيست و هشتم دي ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
 
تعداد دفعات بازدید
۲۷ - بيست و هفت
 
نوع انتشار
فراخوان
 
نوع فراخوان
آگهی مناقصه
 
حوزه فعالیت فراخوان
  امور خدماتی

 
نوع برگزاری
يک مرحله ای
 
واحد پولی برآورد مالی
ريال
 
برآورد مالی
0
 
نام روزنامه منتشر کننده آگهی
روزنامه اطلاعات
 
تاریخ درج آگهی در روزنامه
۲۸ / ۱۰ / ۱۳۹۵ - بيست و هشتم دي ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
 
بين المللی است  
احتمال تمديد مهلت دارد  
لغو شده  
تجدید شده  
تاريخ بازگشايی پاکات
۱۷ / ۱۱ / ۱۳۹۵ - هفدهم بهمن ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
 
مهلت ارسال پيشنهاد
۱۳ / ۱۱ / ۱۳۹۵ - سيزدهم بهمن ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
 
مهلت دریافت اسناد
۲ / ۱۱ / ۱۳۹۵ - دوم بهمن ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
 
تاريخ اعتبار پيشنهاد
۲ / ۱۲ / ۱۳۹۵ - دوم اسفند ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
 
کشور | استان | شهر
جمهوری اسلامی ايران - تهران - تهران
 
موضوع
تأمين حفاظت و نگهبانی از شهرکهای کشاورزی واقع در استانهای کشور تا سقف سی (۳۰) نفر در ماه
 
دستگاه مناقصه گزار
شرکت شهرکهای کشاورزی
 
محل دریافت اسناد
دبيرخانه کميسيون معاملات واقع درتهران-خ عباسپور (توانير) نبش کوچه گيتا پ۸ طبقه دوم
 
طبقه بندی موضوعی
  منابع انسانی

 
توضيحات
مناقصه عمومی (نوبت اول) امور حفاظت و نگهبانی از شهرک‌های کشاورزي- سه شنبه ۲۸ دی ماه ۱۳۹۵ -روزنامه اطلاعات- شماره ۲۶۶۳۴ - صفحه ۸

شرکت شهرک‌های کشاورزی در نظر دارد امور حفاظت و نگهبانی از شهرک‌های کشاورزی واقع در استان‌های کشور را ازطريق مناقصه به شرکت‌های واجدالشرايط و صلاحيت‌دار واگذار نمايد.

متقاضيان مي‌توانند تاتاريخ ۲/۱۱/۹۵ جهت دريافت اسناد مناقصه به همراه معرفي‌نامه به دبيرخانه کميسيون معاملات واقع درتهران-خ عباسپور (توانير) نبش کوچه گيتا پ۸ طبقه دوم مراجعه و ظرف مدت ۱۰ روز پيشنهاد خود را تحويل و رسيد اخذ نمايند.

دبيرخانه کميسيون معاملات

Monaghese-۹۵-hefazat

بسمه تعالي

شرايط عمومی شرکت در مناقصه تأمين حفاظت و نگهبانی از شهرکهای کشاورزی واقع در استانهای کشور تا سقف سی (۳۰) نفر در ماه

فرم شرايط و مدارک مناقصه در قبال معرفی نامه کتبی به نماينده شرکت و يا پيمانکار تحويل داده مي‌شود.

شرکت کنندگان در مناقصه بايستی پنج (۵) درصد کل مبلغ پيشنهادی خود را بصورت ضمانت نامه بانکی در وجه شرکت شهرکهای کشاورزی به عنوان سپرده شرکت در مناقصه ارائه نمايند.
مدت اجرای قرارداد از تاريخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۵ تا پايان ۳۱/۰۳/۱۳۹۶ به مدت شش (۶) ماه ميباشد.
افزايش حقوق و مزايای کارکنان طرف قرارداد برای سال ۱۳۹۶ بر اساس ميزان افزايش های قانونی (حداکثر تا سقف ۲۵ درصد) مورد قبول و قابل پرداخت می باشد.
کليه کسورات قانونی اعم از بيمه، ماليات و ... حسب مقررات بر عهده شرکت طرف قرارداد ميباشد.
شرکت مجاز است راسأ ميزان مبلغ و مدت قرارداد را تا بيست و پنج (۲۵) درصد کاهش يا افزايش دهد.
دستمزد ماهيانه، اضافه کاری، عيدی، ساير حق و حقوق و همچنين هرگونه افزايش های قانونی حقوق کارکنان در طول مدت قرارداد طبق فرم آناليز قيمت پيوستی ميباشد که برنده مناقصه متعهد به پرداخت آن خواهد بود. بديهی است پيمانکار بايستی حداقل حقوق قانون کار را در فرم اعلام قيمت پيشنهادی لحاظ نمايد.
پيمانکار ميبايست يک نفر نماينده برای هماهنگی امور به کارفرما معرفی نمايد.
مسئوليت عدم حضور کارکنان در محل کار تحت هر عنوان اعم از مرخصی استحقاقی، استعلاجی، غيبت و غيره با پيمانکار بوده و خسارت حاصل از عدم جايگزينی فرد مناسب، از کارکرد شرکت بطور کامل کسر خواهد شد.
شرکت برنده مناقصه هيچگونه حق واگذاری کل يا قسمتی از قرارداد را به غير ندارد.
در صورت عدم رضايت از عملکرد شرکت طرف قرارداد، کارفرما بايد پانزده (۱۵) روز قبل موضوع را به شرکت طرف قرارداد اطلاع دهد و پس از انقضای مهلت مذکور کارفرما می تواند قرارداد منعقده را يکطرفه فسخ و در اين خصوص هرگونه خسارت وارده به تشخيص کارفرما از شرکت طرف قرارداد اخذ خواهد شد.
سپرده شرکت در مناقصه پس از پايان تشريفات مناقصه و تعيين برنده مناقصه مسترد خواهد شد.
اعتبار اين قرارداد از محل طرح های عمرانی بوده بنابراين قرارداد مزبور مشمول قوانين و ضوابط حاکم بر طرح های تملک دارايی های سرمايه ای می باشد.
شرکت کنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پيشنهادهای خود را بايد در پاکت های جداگانه لاک و مهرشده شامل تضمين (پاکت الف) و پيشنهاد قيمت (پاکت ب) بگذارند و همه پاکت ها را در لفاف مناسب و لاک و مهر شده قرار دهند.
شرکت کننده گان در مناقصه ميبايست اسناد و پيشنهادهای خود را حداکثر تا پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۵ به دبيرخانه کميسيون معاملات واقع در تهران- خيابان شهيد دکتر عباسپور (توانير)- نبش کوچه گيتا- پلاک ۸- طبقه دوم تحويل داده و رسيد آن را دريافت نمايند.
به پيشنهادات واصله بعد از پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۵ و همچنين پيشنهادات مخدوش، مشروط و فاقد شماره ثبت شرکتها و تأئيديه تعيين صلاحيت ترتيب اثر داده نخواهد شد.
محل و زمان بازگشايی پاکت های پيشنهادی در اطاق جلسات آدرس فوق و رأس ساعت ۱۴ روز يک شنبه مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۵ خواهد بود. حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه کميسيون معاملات بلامانع می باشد.
شرکت کنندگان در مناقصه ميبايست تعهد نمايند مشمول ممنوعيت قانونی منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی نباشند.
برنده مناقصه ميبايست به هنگام عقد قرارداد ده (۱۰) درصد کل مبلغ قرارداد را به عنوان سپرده انجام تعهدات بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی ارائه نمايند. سپرده مزبور پس از پايان قرارداد و ارائه صورت وضعيت های حسن انجام کار پس از ارائه صورت جلسه تحويل موقت، طی دوره تضمين و همچنين ارائه مفاصا حساب بيمه به پيمانکار مسترد می گردد.
کارفرما هيچگونه مسئوليتی در خصوص اياب و ذهاب و غذای کارکنان شرکت طرف قرارداد را ندارد.
شرکت در رد يا قبول هر يک از پيشنهادات مختار است.
يشنهاد دهندگان جهت رفع هرگونه ابهام در خصوص موارد فوق ميتوانند با دبيرخانه کميسيون معاملات شرکت به شماره تلفن ۸۸۷۹۷۵۹۵-۰۲۱ تماس حاصل نمايند.
برنده مناقصه مکلف است حداکثر ظرف ده (۱۰) روز پس از ابلاغ برنده نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمايد.
هزينه چاپ آگهی فوق بر عهده برنده مناقصه می باشد.


دانلود روی جلد پاکت‌ها از سايت www.apcp.ir
دانلود اسناد مناقصه از سايت www.apcp.ir
برچسب ها: مزایده ، پول نیوز
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: