کد خبر: ۱۸۶۱۵
۱۸ فروردين ۱۳۸۹ - ۱۰:۱۷
0
با کاهش تدریجی سهمیه ماهانه بنزین خودروهای شخصی و سهمیه بندی احتمالی گازوئیل در سالجاری میزان مصرف این دو سوخت مایع در سال 89 نسبت به سال گذشته با کاهش قابل توجه ای همراه شود.
در سال گذشته در مجموع 55 میلیارد و 750 میلیون لیتر بنزین و گازوئیل در ایران مصرف شد که نسبت به سال 1387 مصرف این دو فراورده استراتژیک نفتی حدود 1.6 میلیارد لیتر کاهش نشان می دهد.

به گزارش مهر، در 12 ماه سال گذشته در مجموع 22 میلیارد و 961 میلیون لیتر بنزین در ایران سوخته است که با توجه به مصرف 24 میلیارد و 291 میلیون لیتری مصرف این فرآورده نفتی، در سال اصلاح الگوی مصرف حدود یک میلیارد و 330 میلیون لیتر بنزین کمتر از سال 1387 مصرف شده است.

بر این اساس در فروردین ماه سال اصلاح الگوی مصرف یک میلیارد و 981 میلیون لیتر (متوسط مصرف روزانه 63.9 میلیون لیتر) بنزین مصرف شده که نسبت به مصرف دو میلیارد و 83 میلیون لیتری (متوسط مصرف روزانه 67.2 میلیون لیتر) سال ماقبل آن مصرف این فرآورده نفتی کاهش یافته است.

در اردیبهشت ماه سال گذشته نیز یک میلیارد و 900 میلیون لیتر (متوسط مصرف روزانه 61.3 میلیون لیتر) بنزین مصرف شده که نسبت به مصرف دو میلیارد لیتری (متوسط مصرف روزانه 64.5 میلیون لیتر) بنزین در سال قبل استفاده از این حامل انرژی روندی کاهشی داشته است.

در خرداد ماه سال 88 نیز در مجموع یک میلیارد و 879 میلیون لیتر (متوسط مصرف روزانه 60.6 میلیون لیتر) بنزین مصرف شده که نسبت به مصرف دو میلیارد و 18 میلیون لیتری سال 87 (متوسط مصرف روزانه 65.1 میلیون لیتر)  مصرف این فرآورده استراتژیک نفتی حدود 139 میلیون لیتر کاهش را نشان می دهد.

در تیر ماه سال گذشته در مجموع دو میلیارد و 50 میلیون لیتر (متوسط مصرف روزانه 66.1 میلیون لیتر) بنزین مصرف شده که نسبت به مصرف دو میلیارد و 191 میلیون لیتری سال ما قبل آن (متوسط مصرف روزانه 70.7 میلیون لیتر) استفاده از فرآورده نفتی از روندی نزولی برخوردار بوده است.

در مرداد ماه سال 88 در مجموع دو میلیارد و 245 میلیون لیتر (متوسط مصرف روزانه 72.4 میلیون لیتر) بنزین مصرف شده که در برابر مصرف دو میلیارد و 238 میلیون لیتری (متوسط مصرف روزانه 72.2 میلیون لیتر) سال ماقبل تر آن مصرف بنزین کشور با افزایش همراه شده است.

در ششمین ماه سال گذشته حدود یک میلیارد و 925 میلیون لیتر (متوسط مصرف روزانه 62.1 میلیون لیتر) بنزین در ایران مصرف شده که در مقایسه با مصرف دو میلیارد و 52 میلیون لیتری شهریور ماه 87 (متوسط مصرف روزانه 66.2 میلیون لیتر) مصرف این فرآورده نفتی با کاهش روبرو شده است.

اما در مهر ماه سال اصلاح الگوی مصرف یک میلیارد و 690 میلیون لیتر(متوسط مصرف روزانه 56.3 میلیون لیتر) بنزین در ایران سوخته است که نسبت به مصرف دو میلیارد و 22 میلیون لیتری (متوسط مصرف روزانه 67.4 میلیون لیتر) مهر 1387 مصرف این حامل انرژی به روند رو به کاهش خود ادامه داده است.

در آبان ماه 88 نیز یک میلیارد و 872 میلیون لیتر (متوسط مصرف روزانه 62.4 میلیون لیتر) بنزین در ایران دود شده است که نسبت به مصرف یک میلیارد و 992 میلیون لیتری (متوسط مصرف روزانه 66.4 میلیون لیتر) آبان ماه سال ما قبل تر در نهایت مصرف بنزین در ایران حدود 120 میلیون لیتر کاهش یافته است.

در آذر ماه سال گذشته هم یک میلیارد و 845 میلیون لیتر (متوسط مصرف روزانه 61.5 میلیون لیتر) بنزین در کشور سوزانده شده است که نسبت به مصرف یک میلیارد و 908 میلیون لیتری (متوسط مصرف روزانه 63.6 میلیون لیتر) سال ما قبل تر آن مصرف این فرآورده استراتژیک پالایشگاهی با کاهش روبرو شده است.

در دی ماه سال 88 هم در مجموع یک میلیارد و 860 میلیون لیتر (متوسط مصرف روزانه 62 میلیون لیتر) بنزین در کشور مصرف شده که نسبت به مصرف یک میلیارد و 899 میلیون لیتری (متوسط مصرف روزانه 63.3 میلیون لیتر) دی ماه 87 مصرف این سوخت مایع به روند نزولی خود ادامه داده است.

در بهمن ماه سال گذشته در مجموع یک میلیارد و 800 میلیون لیتر (متوسط مصرف روزانه 60 میلیون لیتر) بنزین در کشور سوزانده شده است که نسبت به مصرف یک میلیارد و 869 میلیون لیتری (متوسط مصرف روزانه 62.3 میلیون لیتر) بهمن ماه سال ما قبل آن مصرف بنزین در ایران حدود 69 میلیون بشکه کاهش یافته است.

در اسفند ماه سال اصلاح الگوی مصرف هم یک میلیارد و 914 میلیون لیتر (متوسط مصرف روزانه 66 میلیون لیتر) بنزین در ایران دود شده است که نسبت به مصرف دو میلیارد و 19 میلیون لیتری (متوسط مصرف روزانه 67.3 میلیون لیتر) اسفند 87 مصرف این حامل انرژی باز هم کاهش یافته است.
32 میلیارد لیتر گازوئیل در سال اصلاح الگوی مصرف

 در مجموع در سال اصلاح الگوی مصرف 32 میلیارد و 789 میلیون لیتر گازوئیل در ایران سوزانده شده است که نسبت به مصرف 33 میلیارد و 52 میلیون لیتری در سال 1387 مصرف این فرآورده نفتی حدود 263 میلیون لیتر کاهش یافته است.

بر این اساس، در فروردین ماه سال گذشته دو میلیارد و 226 میلیون لیتر (متوسط مصرف روزانه 71.8 میلیون لیتر) گازوئیل در ایران مصرف شده که نسبت به مصرف دو میلیارد و 161 میلیون لیتری (متوسط مصرف روزانه 69.7 میلیون لیتر) در فروردین ماه سال ما قبل آن میزان مصرف نفتگاز کشور افزایش یافته است.

در اردیبهشت ماه سال 88 حدود دو میلیارد و 654 میلیون لیتر (متوسط مصرف روزانه 85.6 میلیون لیتر) گازوئیل در ایران سوخته است که نسبت به مصرف دو میلیارد و 682 میلیون لیتری (متوسط مصرف روزانه 86.5 میلیون لیتر) در اردیبهشت ماه 87 در مجموع میزان مصرف این محصول نفتی حدود 28 میلیون لیتر کاهش یافته است.

در خرداد ماه سال اصلاح الگوی مصرف هم دو میلیارد و 567 میلیون لیتر (متوسط مصرف روزانه 82.8 میلیون لیتر) گازوئیل مصرف شده که در برابر مصرف دو میلیارد و 774 میلیون لیتری (متوسط مصرف روزانه 89.5 میلیون لیتر) مصرف این حامل انرژی کاهش یافته است.

در تیر ماه سال 88 هم دو میلیارد و 632 میلیون لیتر (متوسط مصرف روزانه 84.9 میلیون لیتر) گازوئیل دود شده است که نسبت به مصرف دو میلیارد و 781 میلیون لیتری (متوسط مصرف روزانه 89.7 میلیون لیتر) در تیر ماه سال ما قبل آن در مجموع مصرف این حامل انرژی کاهش یافته است.

در مرداد ماه سال گذشته هم دو میلیارد و 740 میلیون لیتر (متوسط مصرف روزانه 88.4 میلیون لیتر) نفتگاز در کشور مصرف شده که نسبت به مصرف دو میلیارد و 731 میلیون لیتری (متوسط مصرف روزانه 88.1 میلیون لیتر) در مرداد 87 در مجموع مصرف این فرآورده نفتی حدود 9 میلیون لیتر افزایش یافته است.

در شهریور ماه سال گذشته در مجموع دو میلیارد و 852 میلیون لیتر (متوسط مصرف روزانه 92 میلیون لیتر) گازوئیل در کشور سوزانده شده است که نسبت به مصرف دو میلیارد و 781 میلیون لیتری (متوسط مصرف روزانه 89.8 میلیون لیتر) شهریور ماه سال ما قبل آن مصرف گازوئیل در ایران حدود 71 میلیون بشکه افزایش یافته است.

در مهر ماه سال 88 در مجموع دو میلیارد و 844 میلیون لیتر (متوسط مصرف روزانه 94.8 میلیون لیتر) گازوئیل در کشور دود شده است که نسبت به مصرف دو میلیارد و 748 میلیون لیتری (متوسط مصرف روزانه 91.6 میلیون لیتر) مهر ماه سال 1387 مصرف این حامل انرژی افزایش یافته است.

در آبان ماه سال اصلاح الگوی مصرف در مجموع دو میلیارد و 892 میلیون لیتر (متوسط مصرف روزانه 96.4 میلیون لیتر) گازوئیل در کشور مصرف شده است که نسبت به مصرف دو میلیارد و 904 میلیون لیتری (متوسط مصرف روزانه 96.8 میلیون لیتر) آبان ماه سال ما قبل تر آن مصرف نفتگاز کاهش یافته است.

در آذر ماه سال گذشته در مجموع سه میلیارد و 387 میلیون لیتر (متوسط مصرف روزانه 112.9 میلیون لیتر) گازوئیل در کشور مصرف شده است که نسبت به مصرف سه میلیارد و 36 میلیون لیتری (متوسط مصرف روزانه 101.2میلیون لیتر) آذر ماه سال ما قبل تر آن مصرف این فرآورده استراتژیک نفتی 351 میلیون لیتر افزایش را نشان می دهد.

در دی ماه سال گذشته در مجموع دو میلیارد و 550 میلیون لیتر (متوسط مصرف روزانه 85 میلیون لیتر) گازوئیل در کشور مصرف شده است که نسبت به مصرف دو میلیارد و 835 میلیون لیتری (متوسط مصرف روزانه 94.5 میلیون لیتر) دی ماه سال 87 مصرف این محصول نفتی کاهش یافته است.

در بهمن ماه سال گذشته در مجموع دو میلیارد و 667 میلیون لیتر (متوسط مصرف روزانه 88.9 میلیون لیتر) نفتگاز در کشور مصرف شده است که نسبت به مصرف سه میلیارد و 27 میلیون لیتری (متوسط مصرف روزانه 100.9 میلیون لیتر) بهمن ماه سال 87 مصرف این حامل انرژی کاهش یافته است.

در اسفند ماه سال گذشته در مجموع دو میلیارد و 778 میلیون لیتر (متوسط مصرف روزانه 95.8 میلیون لیتر) گازوئیل در کشور مصرف شده است که نسبت به مصرف دو میلیارد و 592 میلیون لیتری (متوسط مصرف روزانه 86.4 میلیون لیتر) اسفند ماه سال ما قبل تر از آن مصرف این حامل انرژی افزایش یافته است.
 
دلایل کاهش مصرف بنزین و گازوئیل ایران در سال 88

کاهش سهمیه ماهانه بنزین خودروهای شخصی در دو مرحله به 80 لیتر، آثار روانی حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و احتمال کاهش سهمیه های بنزین در سال 89، اجرای کامل سامانه هوشمند سوخت در جایگاههای عرضه گازوئیل، عرضه گازوئیل فقط با کارت هوشمند سوخت، حذف کارتهای هوشمند اضافی خودروهای بنزینی، افزایش نسبی راندمان برخی از نیروگاههای سیکل ترکیبی، استقبال از مصرف CNG و گازرسانی کامل به واحدهای صنعتی و نیروگاهی در زمستان سال گذشته از مهمترین دلایل کاهش مصرف این دو فرآورده نفتی در سال اصلاح الگوی مصرف به شمار می رود.
 
پیش بینی می شود با کاهش تدریجی سهمیه ماهانه بنزین خودروهای شخصی و سهمیه بندی احتمالی گازوئیل در سالجاری میزان مصرف این دو سوخت مایع در سال 89 نسبت به سال گذشته با کاهش قابل توجه ای همراه شود.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: