کد خبر: ۱۷۷۴۳
۲۶ اسفند ۱۳۸۸ - ۱۶:۳۴
0
متهمان با تاسیس شرکتهای مختلف و سوء استفاده از عنوان جعلی برخی افراد در دستگاه‌های دولتی در یک اقدام گروهی و بصورت باندی و با نفوذ در مقامات و مسئولین بانک‌های دولتی مبادرت به اخذ تسهیلات و گشایش اعتبار اسنادی مجموعاً به مبلغ 17 میلیون دلار نمودند.
ايلنا: قوه قضاييه از كلاهبرداری 17میلیون دلاری از دو بانک دولتی خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی امور اقتصادی در این کلاهبرداری بی سابقه که توسط چندین نفردر سمتهای مختلف صورت گرفته مبلغ هفده میلیون دلار آمریکا از دو بانک صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران کلاهبرداری گردیده است.


 نحوه عملکرد متهمان بدین صورت بوده که با تاسیس شرکتهای مختلف و سوء استفاده از عنوان جعلی برخی افراد در دستگاه‌های دولتی و جعل اسناد و مدارک مختلف در یک اقدام گروهی و بصورت باندی و با نفوذ در مقامات و مسئولین بانک های دولتی مبادرت به اخذ تسهیلات و گشایش اعتبار اسنادی مجموعاً به مبلغ 17 میلیون دلار نمودند تا به اعتبار تسهیلات مذکور کالاهای مختلف وارد کشور نمایند.

علی رغم دریافت تسهیلات بانکی هیچگونه کالایی وارد کشور نگردیده بلکه مدارک گشایش اعتبار اسنادی شامل پروفروما ، بارنامه ، اسناد حمل، گواهی بازرسی استاندارد و اسناد تضمین بانک عموماً جعلی و ساختگی بوده است که در پی شکایت بانکهای عامل و انجام تحقیقات وسیع متهمین دستگیرو پرونده پس از سیر مراحل قضایی و با صدور قرار کیفرخواست از سوی دادسرای امور اقتصادی تهران به شعبه 1191 دادگاه عمومی تهران ارجاع که با صدور دادنامه مبنی بر محکومیت اعضاء باند توسط شعبه مذ کور با اعتراض برخی از متهمین پرونده به شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران ارسال که مرجع اخیرحکم محکومیت قطعی اعضاء باند را به شرح ذیل صادر نمود .

1- آقای محمد آزادی فرزند حسن از حیث اتهامات ، مشارکت در کلاهبرداری مشدد ، پرداخت رشوه ، تهدید با اسلحه گرم ، نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره ، نگهداری آلات قمار و جعل شناسنامه و کارت پایان خدمت مجموعاً به ده سال وشش ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ بیست و سه میلیارد و دویست و بیست و یک میلیون و نهصد و نود و هفت هزار و پانصد ریال (23/221/997/500 ریال) در حق دولت ، تحمل یکصد و بیست و چهار ضربه شلاق تعزیری ، ضبط مال ناشی از ارتشاء به مبلغ شصت و پنج میلیون ریال (65/000/000 ریال )، سه سال محرومیت از حقوق اجتماعی و رد مبالغ 1/582/410 دلار و 56سنت ( یک میلیون و پانصد و هشتادو دو هزار و چهارصدو ده دلار و پنجاه و شش سنت ) در حق بانک توسعه صادرات ایران و 2/994/370 دلار و 5 سنت (دو میلیون و نهصد و نود چهار هزار و سیصد و هفتاد دلار و پنج سنت) در حق بانک صنعت و معدن محکوم گردید.

 2- سید جعفر خاتمی فرزند سید مرتضی از حیث اتهامات مشارکت در کلاهبرداری مشدد ، جعل شناسنامه و استفاده از شناسنامه مجعول به تحمل شش سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی به مبلغ شانزده میلیارد و چهارصد و پنجاه و هفت میلیون و پانصد و هشتاد و شش هزار و دویست و پنجاه ریال (16/457/586/250 ریال) در حق دولت و دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی و رد مبالغ 11470 دلار و75 سنت، (یازده هزار و چهارصد و هفتاد دلار و هفتاد و پنج سنت) در حق بانک توسعه صادرات ایران و 1/880/867 دلار و82 سنت ، (یک میلیون و هشتصدو هشتاد هزار و هشتصد و شصت و هفت دلار و هشتاد و دو سنت )در حق بانک صنعت و معدن محکوم گردید.

3- عبدالحسین حسنی جیردهی فرزند نادر شغل مدیر کارخانه تولیدی روکش چوبی سرو گیلان از حیث اتهامات مشارکت در کلاهبرداری مشدد و پرداخت رشوه به تحمل شش سال حبس تعزیری ، تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری ، پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنج میلیارد و دویست و هشت میلیون و صد و سیزده هزار و هفتصد و پنجاه ریال (5/208/113/750 ریال) در حق دولت ، ضبط مال ناشی از ارتشاء به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال (1/200/000/000 ریال) بنفع دولت و دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی و رد مبلغ 595213 دلار و 69 سنت، (پانصد و نود وپنج هزار و دویست و سیزده دلار و شصت و نه سنت در حق بانک صنعت و معدن) محکوم شد.

4- غلامعلی حسنی جیردهی فرزند نادر شغل کارمند بازنشسته از حیث اتهام مشارکت در کلاهبرداری به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنج میلیارد و پانصد و نه میلیون میلیون و دویست و چهل و پنج هزار ریال( 5/509/245/000ریال) در حق دولت، دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی و رد مبلغ 631/142 دلار و 56 سنت ، (ششصد و سی و یک هزار و یکصد و چهل و دو دلار و پنجاه و شش سنت) در حق بانک صنعت و معدن محکوم شد.

5- مهدی سپهر نژاد فرزند امیر شغل آزاد از حیث اتهامات مشارکت در کلاهبرداری مشدد به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ دویست میلیون و هفتصد و سی و سه هزار و هفتصد و پنجاه ریال200/733/750 ریال در حق دولت و دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی و رد مبلغ 22941 دلار و 5 سنت ،( بیست و دو هزار و نهصد و چهل و یک دلار و پنج سنت) در حق بانک توسعه صادرات ایران محکوم گردید.

 6- مهرداد حاجی میر عرب فرزند سید اسداله عضو هیات علمی وقت دانشگاه شهید بهشتی از حیث اتهام مشارکت در کلاهبرداری مشدد به تحمل شش سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ دو میلیارد و چهارصد و هشت میلیون و ششصد و هفتاد و سه هزار و هفتصد و پنجاه ریال (2/408/673/750 ریال) در حق دولت و دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی و رد مبلغ 275/277دلار و 92 سنت، (دویست و هفتاد و پنج هزار و دویست و هفتاد و هفت دلار و نود و دو سنت) در حق بانک توسعه صادرات ایران محکوم گردید .

7- حمید رضا جهانیان فرزند علی اصغر مدیر عامل وقت شرکت پتروپارس گلف از حیث اتهام مشارکت در کلاهبرداری به تحمل شش سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهار میلیارد و سیصد و پنج میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار ریال (4/305/875/000ریال) در حق دولت و سه سال محرومیت از حقوق اجتماعی و رد مبلغ 492/100 دلار و 27 سنت، (چهارصد و نود و دو هزار و صد دلار و بیست و هفت سنت) در حق بانک صنعت و معدن محکوم شد.

8- مسعود شوقی سرخوش فرزند مهدی کارشناس ارزی وقت بانک توسعه صادرات ایران شعبه میرداماد از حیث اتهامات اخذ رشوه معاونت در کلاهبرداری مشدد به تحمل سی و شش ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ شصت و پنج میلیون ریال (65/000/000 ریال) در حق دولت ، تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری و انفصال موقت از خدمات دولتی بمدت سه سال محکوم شد.

 9- پیام علی بخشی فرزند غلام عباس شغل آزاد از حیث اتهامات معاونت در کلاهبرداری مشدد ، استفاده از کارت پایان خدمت مجعول به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ یکصد و پنج میلیون و پانصد هزار ریال (105/500/000 ریال) در حق دولت محکوم شد.

10- عبدالحق حسنی فرزند غلامرضا از حیث اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و اخفاء ادله جرم به تحمل هجده ماه حبس تعزیری وپرداخت جزای نقدی به مبلغ پانصد میلیون ریال (500/000/000ریال) در حق دولت محکوم گردید .(ضمناً مبلغ چهار میلیارد ریال رد مال را مسترد نموده است ) .

11-غلامحسین بیات فرزند برات کارمند دولت از حیث اتهامات تحصیل مال از طریق نامشروع ، اخفاء ادله جرم به تحمل هجده ماه حبس تعزیری و رد مبلغ دو میلیون دلار در حق بانک صنعت و معدن محکوم گردید.(ضمناً متهم مبلغ دو میلیون دلار را مسترد کرده است)

12- اردشیر فرد فرزند جمشید کارمند شرکت تولید آسانسور و پله برقی ایران از حیث اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به یکسال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی و رد مبلغ 2/532/000 دلار ، (دو میلیون و پانصد و سی و دو هزار دلار) در حق بانک صنعت و معدن محکوم گردید. (شایان ذکر است معادل سیزده میلیاردو نهصد میلیون ریال 13/900/000/000ریال را مسترد کرده است)

13- اردلان فرد فرزند جمشید پیمانکار ساختمان از حیث اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل یازده ماه حبس تعزیری و دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی و رد مبلغ 45/714 دلار و 28 سنت ، (چهل و پنج هزارو هفتصد و چهارده دلار و بیست و هشت سنت) در حق بانک صنعت و معدن محکوم گردید.

14- مسعود خواجه امیری فرزند سیف اله رئیس وقت بانک توسعه صادرات ایران شعبه میرداماد از حیث اتهام اهمال و تفریط در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال (20/000/000 ریال) در حق دولت محکوم گردید. مراتب در اجرای تبصره 3 ماده 188 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1387 ( الحاقی 1385/3/24) اعلام می‌شود.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
نظرسنجی
عملکرد دولت در مواجهه با کرونا را چگونه ارزیابی می کنید؟
افتضاح
تا حدودی مطلوب و موفق
موفق و خوب
مشاهده نظرات
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: