اسامي برندگان قرعه كشي جشنواره هاي مهر فرهنگيان و دانش آموزيپول‌نیوز- اسامي برندگان قرعه كشي جشنواره هاي «مهر فرهنگيان» و «دانش آموزي» كه در روز دوشنبه مورخ 7 دي ماه سال جاري برگزار شد اعلام شد.

به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، اسامی برندگان به شرح زير است:

جشنواره مهر فرهنگيان:

* برنده يك دستگاه خودروي تيبا: آقاي رمضانعلي اردمه فرزند محمدرضا دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه چهارراه خيام مشهد

* برنده يك عدد كيسه طلاي 100 گرمي: آقاي فيروز سالاري سيروئي فرزند هدايت دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه ميدان بلوكي بندرعباس

* برنده وام قرض الحسنه 20 ميليون ريالي: خانم افسر كاشف نامي فرزند علي اصغر دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه خيابان جمهوري تهران

* برندگان كارت هديه 5 ميليون ريالي:

1.    آقاي حجت اله خدامرادي فرزند نورعلي دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه مجتمع نور ولي عصر تهران

2.    خانم اعظم شهروان فرزند روح اله دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه آيت اله كاشاني تهران

3.    آقاي رحيم پيرمون فرزند حسين دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه بلوار اندرزگوي تهران

4.    خانم سيما عظيم لو فرزند رستم دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه خوي

5.    خانم شهناز شيرولي پور فرزند سلمان دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه بوشهر

6.    آقاي محمد صابراني فرزند محمدصادق دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه نيشابور

7.    آقاي سي مهدي حسني زاوه فرزند سيد محمدعلي دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه چهارراه خيام مشهد

8.    آقاي اكبر ميرزابيگي فرزند نورعلي دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه چهارراه خيام مشهد

9.    آقاي باقر جماليه بسطامي فرزند نصراله دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه خيابان امام رضاي مشهد

10.          آقاي حسن حسيناك زاده فرزند ميرزا دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه دزفول

11.          آقاي حبيب اله نادري نوبندگاني فرزند رمضانعلي دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه معالي آباد شيراز

12.          خانم مهناز مهرگان نيا فرزند مهدي دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه خيام شمالي قزوين

13.          خانم سحر عليزاده فرزند احمد دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه مهرشهر كرج

14.          آقاي عليرضا عليمرداري فرزند علي ياور دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه كرمانشاه

15.          آقاي مهدي عاقبت بخير مقدم اباتري فرزند حسن دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه گلسار رشت


16.          آقاي جلال حجتي فهيم فرزند جواد دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه همدان

جشنواره دانش آموزي:

* برندگان تبلت 8 اينچ 16G سامسونگ:

1.    آقاي ايليا شهرادفر فرزند حسين دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه مركزي

2.    آقاي اميرعلي نيك زاد فرزند عليرضا دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه شريعتي – قلهك تهران

3.    آقاي آريا مختارپور فرزند تورج دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه شهركرد
4.    خانم فاطمه قنواتي فرزند اصغر دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه كيانپارس اهواز

5.    خانم ناديا غفاري فرزند محمدرضا دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه زنجان

6.    آقاي اسماعيل غفران تكامل فرزند عبدالغفور دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه زاهدان

7.    آقاي علي عليزاده فرزند احمد دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه بلوار امين قم

8.    آقاي محمدهادي خادمي فرزند مهدي دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه سيرجان

9.    خانم ام البنين عبدالهي تي آب فرزند محمدعلي دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه ميدان بلوكي بندرعباس

10.          آقاي معين قطب الدين بنادكي فرزند محمدرضا دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه يزد

* برندگان كارت هديه 2 ميليون ريالي:

1.    خانم هستيا حفظ اله فرزند هومان دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه مركزي

2.    آقاي هيراد رضائي فرزند محمدرضا دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه مركزي

3.    آقاي محمدعلي رفيعي فرزند محمدحسن دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه كارگر شمالي تهران

4.    آقاي سيد محمد حسيني هاشمي فرزند سيد مؤمن دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه چهارراه رشيد تهران

5.    خانم ستايش فيض آرا فرزند محمد دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه ميدان آرژانتين تهران

6.    آقاي هادي فرروقي فرزند حضرتقلي دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه تبريز
7.    آقاي پوريا رضا پور خوئي فرزند محمد دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه 22 بهمن تبريز

8.    آقاي ابوالفضل افتاده فرزند سعيد دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه آيت اله شمس آبادي اصفهان

9.    آقاي عرفان كريمي فرزند علي دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه مشهد

10.          خانم مهسا غلامي فرزند علي اصغر دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه بجنورد

11.          آقاي رضا آزموده فرزند احمد دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه كيانپارس اهواز

12.          آقاي محمدسعيد خاتمي فرزند فضايل دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه زنجان

13.          خانم مهديه رئيسي فرزند محمدرضا دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه شاهرود

14.          آقاي محمدمتين بسطامي فرزند علي دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه شاهرود

15.          خانم هلنا پاي رنج فرزند محسن دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه معالي آباد شيراز

16.          خانم كيميا وكيلي فرزند محمدعلي دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه ملاصدراي شيراز

17.          خانم نگين مرادي زاده فرزند بيژن دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه خيام شمالي قزوين

18.          خانم دنيا اصلاني محمدآبادي فرزند شامحمد دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه سنندج

19.          آقاي اميرمهدي خجسته بين فرزند حسن دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه فرديس كرج

20.          خانم آتنا شهسواري گوغري فرزند موسي دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه كرمان

21.          آقاي مهرداد رحيمي فرزند محمدرضا دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه گلسار رشت

22.          آقاي سپهر نائيج ونوش فرزند مجيد دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه آمل

23.          خانم فاطمه سادات سيادتي فرزند سيد رضا دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه ساوه

24.          خانم انيس شنبه پور فرزند علي دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه ميدان بلوكي بندرعباس

25.          آقاي شاهرخ غفوريان قالي باف فرزند مهدي دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه ميدان بلوكي بندرعباس

* برنده كمك هزينه آموزشي 30 ميليون ريالي در قالب كارت هديه: خانم بيتا حسن زاده خانصيري فرزند جواد دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه ميدان ساعت تبريز

* برنده كمك هزينه آموزشي 20 ميليون ريالي در قالب كارت هديه: خانم فاطمه افكاري فرزند رضا دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه لامرد

* برندگان كمك هزينه آموزشي 10 ميليون ريالي در قالب كارت هديه:

1.    آقاي محمدمهدي كشاورز فرزند علي دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه طالقاني تهران

2.    آقاي رضا يوسفي فرزند فرزاد دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه پل رومي تهران

3.    آقاي فرزام محجوب اصل فرزند يونس دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه 22 بهمن تبريز

4.    خانم فاطمه ابريشمي فرزند سعيد دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه نيشابور

5.    آقاي محمدحسين بختياروند فرزند سيف اله دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه بندر ماهشهر

6.    خانم روژان كاظمي فرزند اميد دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه شيراز

7.    آقاي اميررضا رحيمي فرزند اميد دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه فرديس كرج

8.    آقاي محمد شريفي فرزند حسين دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه امام خميني چالوس

9.    خانم كوثر غلطان فرزند طالب دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه ميدان بلوكي بندرعباس

10.          آقاي محمدصالح سليمي حجت آبادي فرزند عبدالرضا دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه يزد

* برندگان كمك هزينه سفر زيارتي به مبلغ 5 ميليون ريال:

1.    آقاي سيد ياسين حاج موسي فرزند سيد عبدالرحيم دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه مجتمع نور ولي عصر تهران

2.    خانم فاطمه قدمي تكانتپه فرزند آيدين دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه اروميه

3.    آقاي اميرعلي سنگسري فرزند حسين دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه سمنان

4.    خانم فاطمه ملكي فرزند خليل دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه لامرد

5.    آقاي اميرحسين خزائي فرزند اسمعيل دارنده حساب سپرده قرض الحسنه نزد شعبه عظيميه كرج
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید:
تعطیلی همه مشاغل به جز سطح 1 در ۲۵ مرکز استان و همه کلانشهرها
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: حداقل ۲۵ مرکز استانی و نیز همه کلانشهرها شامل دور جدید محدودیت‌های شدید خواهند شد.