کد خبر: ۱۳۱۳۸۹
۰۵ دی ۱۳۹۳ - ۱۳:۳۳
0
در ماه اول سال 93 که بخش زیادی از پرواز‌های نوروزی هم در این ماه انجام شده است، 14 ایرلاین فعال، 4هزار و 494 پرواز انجام دادند که از این تعداد، 1707 پرواز با تأخیر انجام شده است.
پول‌نیوز-پروازطبق آمار تأخیرات پروازی ایرلاین‌ها در نیمه اول سال، یشترین تأخیرات نسبت به کل پرواز‌های انجام‌شده در مهرآباد، در مردادماه و کمترین تأخیر پروازها در فروردین‌ماه امسال بوده است، در این مدت ایران‌ایر و ماهان به طور متوسط بیشترین تأخیرات پروازی را داشته‌اند.

به گزارش فارس بررسی آمار تأخیرات پروازی شرکت‌های هواپیمایی در 6 ماه ابتدایی سال نشان از این دارد که ایران‌ایر و ماهان از بین 14 شرکت هواپیمایی فعال داخلی، دارای بیشترین تأخیرات پروازی و البته بیشترین تعداد پرواز هستند.

تأخیر 38 درصد پروازهای مسافری فروردین‌ماه با میانگین 27 دقیقه

در ماه اول سال 93 که بخش زیادی از پرواز‌های نوروزی هم در این ماه انجام شده است، 14 ایرلاین فعال، 4هزار و 494 پرواز انجام دادند که از این تعداد، 1707 پرواز با تأخیر انجام شده است.

نسبت به کل پرواز‌های انجام شده در فروردین‌ماه، 38 درصد پرواز‌ها با تأخیر انجام شده است و میانگین تأخیر هر پرواز 27 دقیقه بوده است.

در این ماه شرکت هواپیمایی سپاهان با انجام 14 پرواز، 4 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 25 دقیقه بوده است.

در این ماه شرکت هواپیمایی ایران-نفت با انجام 178 پرواز 77 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 25 دقیقه بوده است.

در فروردین ماه شرکت هواپیمایی کیش‌ایر با انجام 357 پرواز، 146 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 25 دقیقه بوده است.

در این ماه شرکت هواپیمایی کاسپین با انجام 165 پرواز، 18 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 13 دقیقه بوده است.

در فروردین ماه شرکت هواپیمایی ایرتور با انجام 193 پرواز، 43 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 17 دقیقه بوده است.

در این ماه شرکت هواپیمایی ماهان با انجام 780 پرواز، 378 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 27 دقیقه بوده است.

در این ماه شرکت هواپیمایی آسمان با انجام 856 پرواز، 267 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 24 دقیقه بوده است.

در فروردین‌ماه ماه شرکت هواپیمایی ایران‌ایر با انجام 808 پرواز، 397 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 43 دقیقه بوده است.

در این ماه شرکت هواپیمایی زاگرس با انجام 293 پرواز، 134 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 25 دقیقه بوده است.

در این ماه شرکت هواپیمایی آتا با انجام 369 پرواز، 117 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 25 دقیقه بوده است.

در این ماه شرکت هواپیمایی قشم با انجام 281 پرواز، 55 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 12 دقیقه بوده است.

در این ماه شرکت هواپیمایی اترک با انجام 53 پرواز، 16 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 22 دقیقه بوده است.‌

در فروردین ماه شرکت هواپیمایی معراج با انجام 54 پرواز، 13 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 11 دقیقه بوده است.

در این ماه شرکت هواپیمایی تابان با انجام 93 پرواز، 42 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 37 دقیقه بوده است.

‌* افزایش میانگین تأخیر پرواز‌ها در اردیبشهت‌ماه نسبت به فروردین‌

در ماه دوم سال سال 93 تعداد 14 ایرلاین فعال موجود، 4هزار و 784 پرواز انجام دادند که از این تعداد، 1945 پرواز با تأخیر انجام شده است.

نسبت به کل پرواز‌های انجام شده در اردیبهشت‌ماه، 41 درصد پرواز‌ها با تأخیر انجام شده است و میانگین تأخیر هر پرواز 31 دقیقه بوده است.

در این ماه شرکت هواپیمایی سپاهان با انجام 20 پرواز، 4 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 13 دقیقه بوده است.

در این ماه شرکت هواپیمایی ایران-نفت با انجام 209 پرواز 120 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 34 دقیقه بوده است.

در اردیبهشت‌‌ماه شرکت هواپیمایی کیش‌ایر با انجام 322 پرواز، 140 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 28 دقیقه بوده است.

در این ماه شرکت هواپیمایی کاسپین با انجام 250 پرواز، 51 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 11 دقیقه بوده است.

در اردیبهشت‌ماه شرکت هواپیمایی ایرتور با انجام 175 پرواز، 49 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 26 دقیقه بوده است.

در این ماه شرکت هواپیمایی ماهان با انجام 846 پرواز، 412 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 27 دقیقه بوده است.

در این ماه شرکت هواپیمایی آسمان با انجام 829 پرواز، 233 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 21 دقیقه بوده است.

در این ماه شرکت هواپیمایی ایران‌ایر با انجام 806 پرواز، 419 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 60 دقیقه بوده است.

در این ماه شرکت هواپیمایی زاگرس با انجام 392 پرواز، 201 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 31 دقیقه بوده است.

در این ماه شرکت هواپیمایی آتا با انجام 459 پرواز، 187 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 37 دقیقه بوده است.

در این ماه شرکت هواپیمایی قشم با انجام 284 پرواز، 63 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 12 دقیقه بوده است.

در اردیبهشت‌ماه ماه شرکت هواپیمایی اترک با انجام 25 پرواز، 10 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 25 دقیقه بوده است.‌

در این ماه شرکت هواپیمایی معراج با انجام 56 پرواز، 8 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 9 دقیقه بوده است.

در این ماه شرکت هواپیمایی تابان با انجام 111 پرواز، 48 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 25 دقیقه بوده است.

تأخیر در نصف پرواز‌های انجام شده در خردادماه/ میانگین تأخیر هر پرواز 42 دقیقه

بنابراین گزارش در خردادماه‌ 93 تعداد 14 ایرلاین فعال، 4هزار و 682 پرواز انجام دادند که از این تعداد، 2375 پرواز با تأخیر انجام شده است.

نسبت به کل پرواز‌های انجام شده در خردادماه، 51 درصد پرواز‌ها با تأخیر انجام شده‌ و میانگین تأخیر هر پرواز 42 دقیقه بوده است.

در این ماه شرکت هواپیمایی سپاهان با انجام 22 پرواز، 5 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 15 دقیقه بوده است.

در این ماه شرکت هواپیمایی ایران-نفت با انجام 204 پرواز 125 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 53 دقیقه بوده است.

در خردادماه شرکت هواپیمایی کیش‌ایر با انجام 352 پرواز، 184 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 40 دقیقه بوده است.

در این ماه شرکت هواپیمایی کاسپین با انجام 262 پرواز، 99 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 24 دقیقه بوده است.

در خردادماه شرکت هواپیمایی ایرتور با انجام 171 پرواز، 86 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 44 دقیقه بوده است.

در این ماه شرکت هواپیمایی ماهان با انجام 810 پرواز، 434 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 34 دقیقه بوده است.

در این ماه شرکت هواپیمایی آسمان با انجام 690 پرواز، 303 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 43 دقیقه بوده است.

در خردادماه شرکت هواپیمایی ایران‌ایر با انجام 795 پرواز، 426 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 58 دقیقه بوده است.

در این ماه شرکت هواپیمایی زاگرس با انجام 414 پرواز، 258 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 45 دقیقه بوده است.

در این ماه شرکت هواپیمایی آتا با انجام 458 پرواز، 245 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 50 دقیقه بوده است.

در این ماه شرکت هواپیمایی قشم با انجام 284 پرواز، 97 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 24 دقیقه بوده است.

در این ماه شرکت هواپیمایی اترک با انجام 53 پرواز، 32 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 35 دقیقه بوده است.‌

در خردادماه شرکت هواپیمایی معراج با انجام 64 پرواز، 19 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 23 دقیقه بوده است.

در این ماه شرکت هواپیمایی تابان با انجام 103 پرواز، 62 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 41 دقیقه بوده است.

* کاهش پرواز‌‌های تأخیردار و میزان تأخیرات در تیرماه نسبت به خرداد

در تیرماه سال 93 تعداد 14 ایرلاین فعال کشور، 4هزار و 214 پرواز انجام دادند که از این تعداد، 1640 پرواز با تأخیر انجام شده است.

نسبت به کل پرواز‌های انجام شده در تیرماه، 39 درصد پرواز‌ها با تأخیر انجام شده است و میانگین تأخیر هر پرواز 30 دقیقه بوده است.

در این ماه شرکت هواپیمایی سپاهان با انجام 31 پرواز، 10 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 65 دقیقه بوده است.

در این ماه شرکت هواپیمایی ایران-نفت با انجام 198 پرواز 104 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 35 دقیقه بوده است.

در تیرماه شرکت هواپیمایی کیش‌ایر با انجام 297 پرواز، 110 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 26 دقیقه بوده است.

در این ماه شرکت هواپیمایی کاسپین با انجام 226 پرواز، 46 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 15 دقیقه بوده است.

در تیرماه شرکت هواپیمایی ایرتور با انجام 168 پرواز، 42 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 17 دقیقه بوده است.

در این ماه شرکت هواپیمایی ماهان با انجام 719 پرواز، 269 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 19 دقیقه بوده است.

در این ماه شرکت هواپیمایی آسمان با انجام 584 پرواز، 142 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 18 دقیقه بوده است.

در این ماه شرکت هواپیمایی ایران‌ایر با انجام 732 پرواز، 368 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 44 دقیقه بوده است.

در تیرماه شرکت هواپیمایی زاگرس با انجام 322 پرواز، 192 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 39 دقیقه بوده است.

در این ماه شرکت هواپیمایی آتا با انجام 422 پرواز، 195 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 49 دقیقه بوده است.

در این ماه شرکت هواپیمایی قشم با انجام 318 پرواز، 77 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 19 دقیقه بوده است.

در این ماه شرکت هواپیمایی اترک با انجام 50 پرواز، 24 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 38 دقیقه بوده است.‌

در این ماه شرکت هواپیمایی معراج با انجام 41 پرواز، 7 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 10 دقیقه بوده است.

در تیرماه شرکت هواپیمایی تابان با انجام 106 پرواز، 54 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 33 دقیقه بوده است.

یک‌دوم پروازی‌های مسافری مرداد 93 با تأخیر انجام شد/ میانگین تأخیر 41 دقیقه

در مردادماه سال 93 تعداد 14 ایرلاین داخلی فعال، 4هزار و 786 پرواز انجام دادند که از این تعداد، 2466 پرواز با تأخیر انجام شده است.

نسبت به کل پرواز‌های انجام شده در مردادماه، 52 درصد پرواز‌ها با تأخیر انجام شده است و میانگین تأخیر هر پرواز 41 دقیقه بوده است.

در این ماه شرکت هواپیمایی سپاهان با انجام 15 پرواز، 7 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 62 دقیقه بوده است.

در این ماه شرکت هواپیمایی ایران-نفت با انجام 190 پرواز 126 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 48 دقیقه بوده است.

در مردادماه شرکت هواپیمایی کیش‌ایر با انجام 337 پرواز، 155 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 42 دقیقه بوده است.

در این ماه شرکت هواپیمایی کاسپین با انجام 227 پرواز، 105 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 40 دقیقه بوده است.

در مردادماه شرکت هواپیمایی ایرتور با انجام 227 پرواز، 105 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 40 دقیقه بوده است.

در این ماه شرکت هواپیمایی ماهان با انجام 786 پرواز، 392 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 27 دقیقه بوده است.

در این ماه شرکت هواپیمایی آسمان با انجام 714 پرواز، 301 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 34 دقیقه بوده است.

در این ماه شرکت هواپیمایی ایران‌ایر با انجام 802 پرواز، 479 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 52 دقیقه بوده است.

در این ماه شرکت هواپیمایی زاگرس با انجام 390 پرواز، 259 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 55 دقیقه بوده است.

در مردادماه شرکت هواپیمایی آتا با انجام 424 پرواز، 244 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 56 دقیقه بوده است.

در این ماه شرکت هواپیمایی قشم با انجام 364 پرواز، 149 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 31 دقیقه بوده است.

در این ماه شرکت هواپیمایی اترک با انجام 44 پرواز، 28 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 2255 دقیقه بوده است.‌

در این ماه شرکت هواپیمایی معراج با انجام 70 پرواز، 13 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 12 دقیقه بوده است.

در مردادماه شرکت هواپیمایی تابان با انجام 163 پرواز، 95 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 40 دقیقه بوده است.

میانگین تأخیر هر پرواز در شهریورماه 34 دقیقه

در ماه پایانی تابستان‌ 93 تعداد 14 ایرلاین فعال کشور، 4هزار و 994 پرواز انجام دادند که از این تعداد، 2227 پرواز با تأخیر انجام شده است.

نسبت به کل پرواز‌های انجام شده در شهریورماه، 45 درصد پرواز‌ها با تأخیر انجام شده است و میانگین تأخیر هر پرواز 34 دقیقه بوده است.

در این ماه شرکت هواپیمایی سپاهان هیچ پروازی انجام نداده است‌.

در شهریورماه شرکت هواپیمایی ایران-نفت با انجام 188 پرواز 92 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 31 دقیقه بوده است.

در ماه پایانی تابستان، شرکت هواپیمایی کیش‌ایر با انجام 363 پرواز، 207 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 44 دقیقه بوده است.

در این ماه شرکت هواپیمایی کاسپین با انجام 236 پرواز، 75 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 29 دقیقه بوده است.

در شهریورماه شرکت هواپیمایی ایرتور با انجام 223 پرواز، 99 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 39 دقیقه بوده است.

در این ماه شرکت هواپیمایی ماهان با انجام 850 پرواز، 416 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 29 دقیقه بوده است.

در این ماه شرکت هواپیمایی آسمان با انجام 817 پرواز، 334 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 33 دقیقه بوده است.

در این ماه شرکت هواپیمایی ایران‌ایر با انجام 777 پرواز، 419 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 50 دقیقه بوده است.

در این ماه شرکت هواپیمایی زاگرس با انجام 417 پرواز، 204 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 35 دقیقه بوده است.

در شهریورماه شرکت هواپیمایی آتا با انجام 470 پرواز، 166 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 27 دقیقه بوده است.

در این ماه شرکت هواپیمایی قشم با انجام 382 پرواز، 93 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 16 دقیقه بوده است.

در این ماه شرکت هواپیمایی اترک با انجام 56 پرواز، 35 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 49 دقیقه بوده است.‌

در این ماه شرکت هواپیمایی معراج با انجام 54 پرواز، 12 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 12 دقیقه بوده است.

در شهریورماه شرکت هواپیمایی تابان با انجام 161 پرواز، 75 پرواز تأخیری داشته و میانگین تأخیر هر پرواز این ایرلاین 29 دقیقه بوده است.

بنابراین گزارش در 6 ماه ابتدایی سال بدون در نظر گرفتن تعداد پرواز‌ها، شرکت‌های هواپیمایی ایران‌ایر، ماهان و آسمان، ‌بیشترین تأخیرات پروازی را داشته‌اند؛ البته حدود 75 درصد پرواز‌های کشور توسط این سه شرکت هواپیمایی انجام می‌شود.

بیشترین تأخیرات پروازی نسبت به کل پرواز‌های انجام شده در مهرآباد، در مردادماه بوده است، در این ماه 52 درصد کل پرواز‌ها با تأخیر انجام شده و ‌میانگین تأخیر هر پرواز 41 دقیقه بوده است.

‌کمترین تأخیر پروازها در 6 ماه اخیر، با وجود افزایش سفر‌ها و زمان اوج سفر (پرواز‌های نوروزی)، در فروردین‌ماه امسال بوده است؛ در این ماه 38 درصد کل پرواز‌ها با تأخیر انجام شده‌ و میانگین تأخیر هر پرواز 27 دقیقه بوده است.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
نظرسنجی
عملکرد دولت در مواجهه با کرونا را چگونه ارزیابی می کنید؟
افتضاح
تا حدودی مطلوب و موفق
موفق و خوب
مشاهده نظرات
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: