May 2021 17 / دوشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۰
کد خبر: ۱۰۳۸۱۶
۳۰ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۰:۰۵
0
بر این اساس، 6.14 درصد خانوارها در 10 دهک درآمدی در خانه‌های 40 مترمربع و کمتر، 6.50 درصد در 41 تا 50 متری، 8.64 درصد در 51 تا 60 متری، 13.78 درصد در 61 تا 75 متری، 8.3 درصد در 76 تا 80 متری، 9.5 درصد در 81 تا 90 متری، هم‌چنین 13.9 درصد در خانه‌های 91 تا 100 زندگی می‌کنند.
پول‌نیوز -متوسط زیربنای محل سکونت خانوارها در دهک‌های درآمدی شهری بیانگر آن است که کمتر از 66 درصد خانوارهای این دهک‌ها در خانه‌هایی با متراژ کمتر از 100 متر مربع و حدود 34 درصد نیز در خانه‌هایی با متراژ 100 تا 500 متر و بالا سکونت دارند.

به گزارش ایسنا، براساس آخرین آمار هزینه-درآمد خانوارهای شهری در سال 91 از مجموع 10 دهک درآمدی 19.72 درصد از این خانوارها در خانه‌های 111 تا 150 متری و 0.3 درصد در خانه‌های 500 متر به بالا زندگی می‌کنند که بر این اساس بیشترین و کمترین میزان متوسط متراژ محل سکونت دهک‌های درآمدی شهری رقم می‌خورد.

بر این اساس، 6.14 درصد خانوارها در 10 دهک درآمدی در خانه‌های 40 مترمربع و کمتر، 6.50 درصد در 41 تا 50 متری، 8.64 درصد در 51 تا 60 متری، 13.78 درصد در 61 تا 75 متری، 8.3 درصد در 76 تا 80 متری، 9.5 درصد در 81 تا 90 متری، هم‌چنین 13.9 درصد در خانه‌های 91 تا 100 زندگی می‌کنند.

اما کمتر از پنج درصد یعنی 4.86 از دهک‌های درآمدی در خانه‌های 101 تا 110 مترمربعی سکونت دارند. این در حالی است که 19.72 درصد در خانه‌های 111 تا 150 متری و 7.15 درصد در 151 تا 200 متر اقامت دارند.

در عین حال 2.24 درصد خانوارهای شهری در 10 دهک درآمدی موجود در خانه‌هایی با متراژ 200 تا 300 متر زندگی می‌کنند. این در حالی است که تنها 0.31 درصد ساکن مسکن 300 تا 500 متری هستند.

بنابر گزارش مرکز آمار ایران فقط 0.3 درصد از مجموع خانوارهای شهری در خانه‌های 500 متری به بالا ساکن‌ هستند.

از این رو از مجموع کل دهک ها حدود 66 درصد در خانه های زیر 100 متر مربع و 34 درصد نیز در خانه های 100 به بالا ساکنند.

دهک اول خانه نشین خانه های 40 متری

اما بررسی متراژ خانه‌های دهک اول نشان می‌دهد که خانوارهای این گروه بیشتر در خانه‌های 40 متر و کمتر زندگی می‌کنند. به‌طوری که 18.71 درصد آن‌ها ساکن خانه‌هایی با این متراژ هستند. هم‌چنین خانه‌های 41 تا 50 متری و 61 تا 70 متری رده‌ی بعدی محل سکونت خانوارهای دهک اول را تشکیل می‌دهد.

این در حالی است که هیچ یک از خانوارهای دهک اول ساکن خانه‌های 300 تا 500 و بالاتر نیستند.

0.19 درصد دهک دوم ساکن خانه‌های 300 تا 500 متری

اما در دهک دوم بیشترین محل سکونت را مانند دهک اول خانه‌های 40 متر و کمتر با 13.29 درصد تشکیل می‌دهد.

هم‌چنین خانه‌های 111 تا 150 متری و 61 تا 75 متری در رده‌های بعدی قرار دارند.

از سویی دیگر 0.19 درصد خانوارهای دهک دوم در خانه‌های 300 و 500 متری در حالی ساکنند که هیچ یک از افراد این گروه خانه 500 متری و بالاتر ندارند.

استقبال دهک سوم از خانه‌های 61 تا 75 متری

خانوارهای دهک سوم استقبال بیشتری از خانه‌های 61 تا 75 متری دارند به گونه‌ای که 17.61درصد در این خانه‌ها، 13.75 درصد در متراژ 91 تا 100 و 13.70 درصد در متراژ 111 تا 150 مترمربع زندگی می‌کنند.

0.26 درصد این خانوارها در مسکن‌های 300 تا 500 متری و صفر درصد در خانه‌های 500 به بالا ساکنند.

دهک چهارم و سکونت بیشتر در خانه 111 تا 150 متری

بنا بر اعلام مرکز آمار ایران دهک چهارم بیشتر از سه دهک اول در خانه‌های 111 تا 150 متری اقامت دارند. به گونه‌ای که 18.61 درصد خانوارهای این گروه در خانه‌هایی با این متراژ، 14.58 در خانه‌های 61 تا 75 متری و 10.88درصد در 51 تا 60 متر ساکنند.

در حالی 6.66 درصد خانوارهای دهک چهارم در خانه‌های 40 متری و کمتر زندگی می‌کنند که 0.2 درصد آنها ساکن محل سکونت 300 تا 500 متری هستند. هم‌چنین هیچ یک از افراد دهک چهارم خانه 500 متر و بالاتر ندارند.

روند رو به کاهش سکونت در خانه‌های کم متراژ دهک پنجم

در بین دهک پنجم کمترین استقبال و به عبارتی کمترین سکونت در خانه‌های 150 تا 200 متر و بالاتر است. به‌گونه‌ای که 4.44 درصد در خانه‌های 150 تا 200، 1.37 در 200 تا متر300، 0.13 در 300 تا 500 و هیچ خانواده‌ای در 500 متر به بالا ساکنند.

هم‌چنین کمترین استقبال در بین پنج دهک ابتدایی از خانه‌های 40 مترمربع و کمتر با 4.45 درصد است. این در حالی است که بیشترین استفاده از خانه‌های 111 تا 150 متری با 19.51 و 61 تا 75 متری با 17.17 درصد بوده است.

کاهش دو درصدی زندگی در خانه های 40 متر و کمتر در دهک ششم

با عبور از نیمه دهک‌های درآمدی سکونت در خانه‌های 40 متر و کمتر به یکباره بیش از دو درصد کاهش می‌یابد. به گونه‌ای که در دهک ششم فقط 2.21 درصد در خانه‌هایی با این متراژ زندگی می‌کنند. هم‌چنین خانه‌های 111 تا 150 متری در بین سایر متراژ‌ها از کاربرد بیشتری برخوردارند و 22.15 درصد در این خانه‌ها، 15.3 درصد در خانه‌های 61 تا 75 متری و 12.8 درصد در 91 تا 100 متری ساکنند.

این در حالی است که 0.11 درصد در خانه‌های 300 تا 500 متری ساکنند و هیچ یک از این خانوارها در خانه‌های 500 به بالا زندگی نمی‌کنند.

افزایش سکونت در خانه‌های90 تا 100 متری در دهک هفتم

در حالی 2.47 درصد خانوارهای شهری دهک هفتم درآمدی ساکن خانه‌های 40 متر و کمتر هستند که متراژ‌های 111 تا 150 متری در بین سایر زیر بناها از کاربرد بیشتری برخوردار هستند به‌طوری که بعد از این خانه‌ها 14.76 درصد در 61 تا 75 متری و 14.13 درصد در 91 تا 100 متری زندگی می‌کنند.

هیچ یک از خانوارهای این گروه در خانه‌های 500 متر به بالا ساکن نبوده و فقط 0.43 درصد آنها صاحب خانه‌های 300 تا 500 متری هستند.

استفاده کمتر دهک هشتم از ششم و هفتم از خانه‌های 500 متری

برخلاف دو گروه قبلی سه درصد دهک هشتم در خانه‌های 40 متر و پایین‌تر زندگی می‌کنند.

این در حالی است که بیشترین درصد استفاده از محل سکونت مربوط به خانه‌های 111 تا 150 متری با 23.71 درصد است. بعد از این خانه‌ها متراژ‌های 91 تا 100 با 12.16 درصد و 61 تا 75 متر با 13.58 در رده‌ی بعدی قرار دارند.

در این گروه درآمدی برخلاف گروه ششم و هفتم درصد استفاده از خانه‌های 300 تا 500 متری کمتر و به اندازه 0.7 درصد خانوارها است. هم‌چنین هیچ یک از خانوارهای دهک هشتم ساکن خانه‌های 500 به بالا نیستند.

زندگی 26.68 درصد دهک نهم در خانه 111 تا 150 متری

در بین دهک‌های اول تا نهم کمترین استفاده از خانه‌های 40 متری مربوط به دهک نهم است. به‌طوری که فقط 0.88 درصد خانواده‌های این گروه در چنین خانه‌های زندگی می‌کنند.

26.68 درصد دهک نهم شهری در خانه‌های 111 تا 150 متری، 15.57 درصد در 91 تا 100 متری و 12.87 در 151 تا 200 متری زندگی می‌کنند.

در حالی هیچ یک از خانواده‌های دهک نهم در خانه‌های 500 به بالا ساکن نیستند که 0.21 درصد آنها صاحب خانه‌های 300 تا 500 متری هستند.

دهک دهم صاحب خانه 500 متری به بالا شدند

دهک دهم بیشتر از دهک نهم خانه‌نشین خانه‌های 40 متری و کمتر هستند بر این اساس 1.32 درصد این گروه در این خانه‌ها و 26.95 درصد در خانه‌های 111 تا 150 متری زندگی می‌کنند.

هم‌چنین 16.7 درصد در خانه‌های 150 تا 200، 8.42 درصد در 200 تا 300 متر، 1.72درصد در 300 تا 500 متر زندگی می‌کنند.

اما تنها دهکی که صاحب خانه‌های 500 متر به بالا هستند همین دهک دهم است به‌طوری که0.27 درصد خانوارهای این دهک درآمدی شهری صاحب خانه‌های 500 متر به بالا هستند.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: