سختی کارهای سخت
کتابخانه ی پول نیوز؛

سختی کارهای سخت

عجیب بودنت، پیشینه ات و استعدادت را بپذیر زیرا کلیدهای موفقیتت اگر در این ها نباشد، هیچ جای دیگری هم نیست.
حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم
کتابخانه ی پول نیوز؛

حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم

یک سیستم آموزشی اثربخش نخواهد بود، مگر آنکه آموزش، کارآفرینی و مهارت آموزی نظام مند باشد.
هنر جنگ؛ هنر پیروزی!
کتابخانه ی پول نیوز؛

هنر جنگ؛ هنر پیروزی!

اگر می خواهید چیزی را به دست آورید که برای شما ارزش زیادی دارد؛ هرگز بر روی آن ریسک نکنید و فقط زمانی حرکت کنید که مطمئن هستید پیروز می شوید.